Vodní cesty a ochrana přírody

Evropská komice vydala nové pokyny pro vnitrozemskou plavbu a ochranu přírody ve snaze pomoci tomuto významnému odvětví při uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Jsou to již čtvrté pokyny pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody.

Dosud zveřejněné pokyny se zabývaly větrnou energií, odvětvím těžby neenergetických nerostných surovin a rozvojem přístavů a ústí řek.  Pokyny „Vnitrozemská vodní doprava a Natura 2000 – udržitelný rozvoj a správa vnitrozemských vodních cest v souvislosti se směrnicemi EU o ochraně ptáků a přírodních stanovišť“ vysvětlují, jak nejlépe zajistit, aby byly činnosti související s vnitrozemskou plavbou v souladu s politikou EU v oblasti životního prostředí jako celkem, a konkrétně s právními předpisy týkajícími se ochrany přírody. Dokument rovněž zdůrazňuje význam vnitrozemské plavby pro zajištění dlouhodobě udržitelné dopravní sítě EU a vyzdvihuje dosavadní úspěchy dosažené v tomto odvětví při začleňování ochrany přírody do jeho činnosti.

 

Natura 2000

Natura 2000 je rozsáhlá celoevropská sít, v níž probíhá lidská činnost v souladu s ochranou přírody. V současné době pokrývá téměř 18 % pevninské rozlohy EU a více než 145 000 km² plochy jejích moří. Činnosti jako zemědělství, doprava, rozvoj infrastruktury, cestovní ruch, lesnictví a volnočasové aktivity mohou být provozovány v rámci sítě, pokud jsou udržitelné a v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

Biologická rozmanitost, která představuje omezený zdroj rozmanitosti života na Zemi, je v kritickém stavu. V důsledku lidské činnosti ubývají závratnou rychlostí rostlinné a živočišné druhy, což přináší nevratné důsledky pro naši budoucnost. Evropská unie se snaží tento proces zvrátit a nedávno si stanovila nový cíl zastavení úbytku biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2020, ochrany ekosystémových služeb, jako je např. opylování (a obnovení těchto služeb v případě jejich zhoršení) a zintenzivnění úsilí EU o zastavení celosvětového úbytku biologické rozmanitosti. Natura 2000 je jedním z hlavních nástrojů potřebných k dosažení tohoto cíle.

 

Komplexní přístup

Pokyny přistupují k vnitrozemské vodní dopravě a ochraně přírody komplexně. Vysvětlují politické souvislosti vnitrozemské plavby a zachování biologické rozmanitosti v Evropě. Zdůrazňují, že lokality sítě Natura 2000 nejsou navrženy jako „zóny bez rozvoje“ a že jejich další rozvoj není vyloučen, pokud bude zaručena dostatečná úroveň ochrany přírody. Dokument rovněž vysvětluje právní závazky developerů infrastruktury a vedoucích pracovníků z hlediska právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, se zvláštním zřetelem na směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. Součástí je i několik případových studií s příklady osvědčených postupů, které ukazují, jak může rozvoj a správa vnitrozemských vodních cest jít ruku v ruce s ochranou přírody. Pokyny zdůrazňují především výhody integrovaného plánování, při němž jsou ve všech fázích procesu rozvoje infrastruktury zohledňovány požadavky na ochranu životního prostředí a do něhož jsou jednotlivé zainteresované strany, včetně nevládních organizací a občanské společnosti, zapojeny aktivně a transparentně, což vede k oboustranně výhodným řešením.

V průměrném roce činí přepravní výkon na vnitrozemských vodních cestách 140 miliard tunokilometrů a přepraví se tímto způsobem asi 500 milionů tun nákladu. Síť vnitrozemské vodní dopravy v EU zahrnuje přibližně 37 000 km vnitrozemských vodních cest ve dvaceti členských státech, přičemž dvanáct členských států je jimi přímo propojeno. Ačkoliv tato čísla představují pouze nízké procento v rámci celkové dopravní sítě i činnosti EU, stále se jedná o obrovský objem nákladu přepraveného sítí se značně nevyužitou kapacitou, která je schopna ulevit nejrušnějším částem silniční a železniční sítě EU.

„Vnitrozemská vodní doprava hraje významnou roli při přepravě zboží napříč Evropou,“ uvedl místopředseda Evropské komise a komisař pro dopravu Siim Kallas. „Toto odvětví dopravy se považuje za bezpečné, energeticky účinné a v porovnání s ostatními druhy dopravy i šetrnější k životnímu prostředí. Jelikož však jde jen o jeden z možných způsobů využití našich řek, je třeba rozvíjet jej ekologicky udržitelným způsobem.“ Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik doufá, že se dokument stane „užitečným nástrojem pro lepší porozumění mezi investory, projektanty, politickými činiteli i osobami angažovanými v ochraně přírody a umožní jim navrhovat projekty v oblasti udržitelné vnitrozemské plavby, které budou splňovat cíle vnitrozemské vodní dopravy a současně respektovat i ekologické hodnoty řek.“

 

Red (Zdroj: Evropská komise)

 

Fotografie: Zimní Labe. Foto archiv/mapy.cz

 

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 6/2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *