Obrana proti imisím z OZE

Občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, v určitých případech omezil možnosti obrany proti imisím (pachovým, hlukovým apod.), jejichž původci mohou být různé výrobny a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Tyto možnosti jsou provázány s povolováním provozu těchto zařízení, proto je třeba věnovat pozornost vzájemným souvislostem námitek ve správním řízení a ochraně vlastnických práv podle občanského zákoníku.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015.

Do konce roku 2013 upravoval občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) možnosti ochrany vlastnických práv proti pronikání imisí v širší míře, než je upravuje aktuálně platný občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Současná právní úprava je více provázaná se správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon).

Jako imise je pojímáno působení emisí vydávaných jednotlivými zdroji v určitém konkrétním prostředí. Oproti emisím, které nejsou závislé na vlastnostech okolního prostředí a lze je relativně účinně regulovat stanovením žádoucích parametrů jednotlivých zdrojů pomocí právních předpisů, jsou imise ovlivňovány řadou faktorů, a proto je mnohem obtížnější vytvořit efektivní právní nástroje ochrany proti nim.

Proti imisím se lze bránit jak soukromoprávními, tak i veřejnoprávními prostředky. Vztah mezi nimi, resp. vztah ochrany podle občanského zákoníku a námitek ve správním řízení, vedeném o úředním schválení provozu, je však považován za značně problematický.

Právní úprava, účinná od 1. 1. 2014, klade mnohem vyšší nároky jak na orgány veřejné správy při povolování provozu určitých výrobních zařízení, tak i na osoby, jejichž práva mohou být budoucím provozem těchto zařízení ovlivněna, neboť je třeba předem důkladně zvažovat možné pronikání imisí na okolní pozemky, a to při vědomí, že za určitých okolností již nebude možné uplatňovat takové prostředky ochrany vlastnických práv, jako tomu bylo za předchozí právní úpravy.*

JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.

Obrázek:

Nový občanský zákoník mění možnosti obrany proti imisím ze zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Foto archiv/redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *