Filtr

Větrné elektrárny z pohledu obyvatel dotčených obcí

Otázka výstavby větrných elektráren (VtE) nadále názorově rozděluje českou laickou i odbornou veřejnost. V politických i odborných diskuzích se polemizuje o negativních dopadech jejich provozu na zdraví člověka, životní prostředí a krajinu, přičemž nad věcnými argumenty a objektivními fakty stále převažují spíše mýty, spekulace a často přehnané obavy. Článek prezentuje...

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna u Kladna je v souladu s krajinou

Koncem ledna loňského roku se u obce Pchery nedaleko Kladna odehrálo velkolepé divadlo: Obří jeřáb pomalu vyzvedl do výše téměř devadesáti metrů gondolu větrné elektrárny těžkou sto dvacet tun a přesně ji usadil na tubus. Pak stejným způsobem umístil i rotor o průměru sto metrů. Byla instalována zatím největší větrná...

Kategorie: Nezařazené

Potenciál vodní energie v České republice

V České republice je z logických důvodů možné využít pouze mechanické energie řek a potoků. Dle aktuálních statistik ERÚ a MPO je v provozu si 1400 vodních elektráren. Celkový instalovaný výkon těchto zdrojů představuje 1,02 GW. To je sice v porovnání například s jedinou nově postavenou vodní elektrárnou v Číně...

Kategorie: Nezařazené

Malé vodní elektrárny versus ryby

Malé vodní elektrárny (MVE) vyrábějí "ekologicky" čistou či „zelenou“ energii, ale každá má také nepříznivý vliv na své okolí a na prostředí vodního toku, jehož energii využívá. Zejména to platí o potocích a malých říčkách, kde průtok vody kolísá často i okolo minimální hltnosti použitých turbin. Takových vod je u...

Kategorie: Nezařazené

Podpory energetické biomasy v gesci Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR se snaží přistupovat k podporám energetické biomasy koncepčně. Produkce a využívání energetické biomasy jsou tak podporovány několika cestami. Důležitým aspektem přitom zůstává sledování indikativních cílů EU pro obnovitelné zdroje energie. Česká republika jako člen EU se přitom musí řídit legislativou EU. Ta například nedovoluje subvenční duplicitu. MZe...

Kategorie: Nezařazené

Posuzování vlivů na životní prostředí a rozvoj větrné energetiky

Zdlouhavost procesu EIA (Environmental Impact Assessment) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bývá předmětem kritiky odborníků a bývá jí přisuzován nepříznivý vliv na dynamiku rozvoje větrné energetiky. Toto téma je stále aktuální a zaslouží si bližší rozbor, zejména z hlediska vlivu postojů veřejnosti, představované dotčenými...

Kategorie: Nezařazené

Tuhá biopaliva z místních zdrojů

Tuhá biopaliva z biomasy jako nosič energie jsou v současné době diskutovaným tématem. Na jedné straně je požadavek náhrady části fosilních paliv touto energií, na straně druhé obava, že podpora pěstování energetických rostlin vede ke zvyšování cen potravinářských komodit.

Kategorie: Nezařazené

Pevná a kapalná biopaliva v souvislostech

Fakta jsou zřejmá: V České republice zatím není dostatečně využíván potenciál výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Podle směrnice Evropské unie roku se u nás mají biopaliva do roku 2020 podílet na spotřebě motorových paliv deseti procenty. A důležitým zdrojem kapalných biopaliv se pravděpodobně stane i biologicky rozložitelný komunální odpad. Další...

Kategorie: Nezařazené