Porovnání způsobů energetického využití odpadů

Před dvaceti lety Evropská unie podporovala výstavbu skládek odpadů, před deseti lety výstavbu spaloven odpadů. V současnosti nepodporuje ani spalovny a přichází s novou strategií oběhového hospodářství, která se orientuje na třídění, úpravu a recyklaci. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) nicméně soudí, že prostor i pro specifické energetické využití odpadů zde stále je.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2015.

Výbor pro životní prostředí v Evropském parlamentu nedávno odhlasoval návrh, který mění současný náhled na oběh materiálů založený na posloupnosti vytěžit, vyrobit, prodat, využít a zahodit. V novém systému se odpady z jednoho odvětví stanou surovinou pro odvětví další. Nyní se očekává, že Evropská komise přijde s balíčkem tzv. cirkulární ekonomiky, která kruh uzavře. Nezůstane tak jen u fáze odpadů, ale zaměří se i na design výrobků a výrobu samotnou. Znamená to konec energetického využití odpadů? Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) předpokládá, že nikoliv.

Potenciál v Česku existuje

ČAOH dlouhodobě podporuje, aby s odpady bylo nakládáno smysluplným a ekonomicky efektivním způsobem a přitom aby ČR splnila cíle odpadového hospodářství EU. Doporučuje třídění odpadů, úpravy odpadů, recyklaci a nakonec i energetické využití, ale jen na energii bohaté části, nikoli neupravené směsi (obsah popelnic bez úpravy je naopak nezbytný pro spalovny odpadů).

Odpady jsou totiž cenná surovina, proto je třeba je co nejvíce třídit a využívat. Vždy však za ekonomicky smysluplných podmínek s co nejmenším dopadem na původce odpadů a s cenou akceptovatelnou v podmínkách ČR a odpovídající možnostem občanů.

V ČR se v současnosti energeticky využívá podle MŽP pouze 11,9 % a podle ČSÚ jen 20 % komunálních odpadů. Existuje zde tedy určitý prostor pro další navýšení kapacity zařízení na energetické využití.

Je zřejmé, že investoři, kteří by chtěli energeticky využívat odpady, či paliva z odpadů, potřebují ucelenou informaci o technických i ekonomických aspektech jednotlivých možností energetického využití odpadů a paliv z odpadů. Z tohoto důvodu zadala ČAOH firme AF-Consult, uznávané odborné společnosti s mezinárodní působností, zpracování studie pro tuto oblast. V březnu 2015 byla studie dopracována a prezentována v dubnu na konferenci Dny teplárenství a energetiky 2015.

Porovnání čtyř variant

Studie porovnává čtyři hlavní možnosti energetického využití odpadů a paliv odpadů:

První varianta je klasická spalovna komunálních odpadů (SKO). Druhá varianta je zařízení s pracovním názvem „monozdroj na tuhá alternativní paliva (TAP)“, které je konstruováno tak, aby v něm bylo standardně možné využívat jako palivo 100% TAP. Další dvě varianty definují využití paliva z odpadů cestou spoluspalování s primárním palivem (hnědým uhlím), a to v míře 50 % TAP a v míře 10 % TAP.

Pro každou variantu byla zpracována SWOT analýza, kde jsou přehledně uvedeny výhody a nevýhody daného řešení, včetně souvisejících rizik.

Studie je nyní využívána v rámci obchodních jednání firmami (členy ČAOH), které se na jejím financování podílely. Případní zájemci o další informace tak mohou tyto firmy kontaktovat. ČAOH předpokládá, že studie, nebo její části, budou veřejně k dispozici v řádu několika měsíců, a to i na webu ČAOH.*

Red (Zdroj: ČAOH, www.caoh.cz)

Obrázky:

Nakládání s odpady v EU se bude řídit principem cirkulární ekonomiky. Zdroj: WRAP UK

Přednost bude mít třídění odpadů a recyklace materiálů. Foto Jiří Trnavský

Z frakce odpadů bohatých na energii lze vyrábět hodnotná tuhá paliva. Foto archiv/redakce

Klasická spalovna odpadů se jeví jako méně výhodná varianta. Foto archiv/redakce

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *