Filtr
1-bioplyn-web

Do BPS patří i bioodpad

V oblasti nakládání s rozložitelnými a recyklovatelnými odpady byl konec loňského roku převratný. Podařilo se schválit změnu zákona o odpadech (č. 229/2014 Sb.) a přijmout Plán odpadového hospodářství pro období 2014–2024 (coby nařízení vlády č. 352/2014 Sb.). Cílem těchto legislativních novinek je úplné zastavení skládkování směsného komunálního odpadu a jiných recyklovatelných odpadů od roku 2024.

Kategorie: Bioplyn

Aktuální články

obr.1-akumulace

Solární systémy s akumulací tepla

V článku jsou zpracovány výsledky simulační analýzy solárního systému s dlouhodobou akumulací tepla. Analýza je provedena na několika variantách systému s teplovodním zásobníkem, vždy při stejných okrajových podmínkách. Hodnoticím faktorem je dosažené solární pokrytí, případně hodnoty topného faktoru pro systémy s tepelným čerpadlem.

Kategorie: Sluneční energie

1-kotle-Benekov

Výstava nabídla kotle na biomasu

V únoru proběhl v Praze veletrh Moderní vytápění, kde bylo patrné, že trh s kotli na tuhá paliva je v poslední době podrobován legislativnímu tlaku na zvyšování účinnosti a bezpečnosti kotlů stejně tak jako nižší tvorbě emisí znečišťujících látek. Postupné zpřísňování limitů vyvrcholí v roce 2020, kdy se budou smět...

Kategorie: Biomasa

1-cng-web

Akční plán Čistá mobilita zahrnuje i CNG

Emise z dopravy představují v současnosti nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů. Investiční prioritou se proto v Evropě stává rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí. Cílem je podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. ...

Kategorie: Ekomobilita

1-audit-web

Velké podniky čeká energetický audit

Poslanecká sněmovna schválila v únoru novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Ta mimo jiné ukládá velkým podnikům povinnost provádět pravidelný energetický audit nebo implementovat systém energetického managementu po dle ISO 50001, a to od července 2015. Novela by měla vstoupit v platnost od 1. července 2015.

Kategorie: Energetika

1-imise-web

Obrana proti imisím z OZE

Občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, v určitých případech omezil možnosti obrany proti imisím (pachovým, hlukovým apod.), jejichž původci mohou být různé výrobny a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Tyto možnosti jsou provázány s povolováním provozu těchto zařízení, proto je třeba věnovat pozornost vzájemným souvislostem námitek ve správním řízení...

Kategorie: Energetika

1-grids-web

Smart grids pro udržitelný rozvoj

Sousloví s českým překladem chytrá, nebo ještě lépe inteligentní elektrická síť, jsme v paměti už podvědomě zaregistrovali. Ale to neznamená, že o něm víme všechno. Podívejme se na celou záležitost dalším pohledem a s otázkou proč, protože nic není ukončeno, vše je ve stálém vývoji. A to platí také o...

Kategorie: Distribuce

1-dům-web

Certifikace pasivního bytového domu

Energeticky úsporné domy zaznamenávají významný nárůst obliby především v oblasti individuální výstavby rodinných domů. Klíčovou roli zde hraje stavebník, který je zároveň konečným uživatelem objektu. Může tak zasahovat do celého procesu návrhu a výstavby objektu a sám si určit efektivní míru vícenákladů vynaložených na vyšší energetický standard. Zároveň bude po...

Kategorie: Hospodaření

1-větrání-web

Větrání s rekuperací jako koncept

V současnosti se často hovoří o návratnosti té či oné investice. Nikdo ale příliš nezkoumá návratnost investice do vytápění domu či bytu, nebo jestli si topení vůbec pořídit. Řeší se účinnost zdroje, komfort obsluhy apod. Důležité je se ohřát za přiměřenou cenu. Podobně by to ale mělo být i s...

Kategorie: Hospodaření

1-větrné-web

Malé větrné elektrárny by měly dostat šanci

Menší typy větrných elektráren jsou u nás zatím poměrně opomíjeny. Často jsou dokonce považovány spíše za hobby než za významnější zdroj energie. Ale je to přístup nespravedlivý a neprozíravý. Zvláště nyní, kdy se klade důraz na regionální zdroje a výstavba velkých větrných elektráren stagnuje, by měly dostat větší šanci.

Kategorie: Větrná energie