Bioplynové stanice a chemické látky

Provozovatelé bioplynových stanic jsou nejen výrobci, ale mnohdy také uživateli nebezpečné chemické směsi – bioplynu. Současně jsou uživateli i chemických látek pro zabezpečení chodu BPS, jako jsou pohonné hmoty a provozní hmoty mechanizační techniky. Pro nakládání s těmito chemickými látkami platí konkrétní právní předpisy.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2017 (recenzovaný článek).

Provozovatel BPS je díky své podnikatelské činnosti výrobcem, a mnohdy také uživatelem, nebezpečné chemické směsi, bioplynu, a proto pro nakládání s ním je vhodné mít sestaven bezpečnostní list, ve kterém jsou uvedeny základní informace o místě jeho vzniku, jeho složení, fyzikálně-chemických vlastnostech, klasifikaci, pokynech pro první pomoc, opatření pro hašení požáru a v případě náhodného úniku, zacházení a skladování, stálost a reaktivita, ekologické informace, pokyny pro odstraňování, informace o předpisech a případně další doplňující informace. Tento bezpečnostní list se proto úspěšně využívá nejen jako zdroj informací pro potřeby příslušných školení zaměstnanců, ale např. též pro potřeby provedení bezpečnostního značení v provozovně.

Provozovatel BPS je však zároveň uživatelem také dalších chemických látek používaných pro zabezpečení chodu BPS, jako jsou pohonné hmoty a provozní hmoty mechanizační techniky. Jako uživatel těchto látek má od jejich dodavatele k dispozici jejich bezpečnostní listy.

Vzhledem k nebezpečným vlastnostem těchto chemických látek je pak provozovatel BPS povinen vypracovat jejich seznam a případně také Protokol o nezařazení, který podle zákona o prevenci závažných havárií zasílá příslušnému krajskému úřadu k evidenci a archivaci, který jej využívá také pro potřeby územního plánování.

Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje

Obrázky:

Na provozování bioplynových stanic se vztahují právní předpisy o nakládání s chemickými látkami. Foto archiv autora

Náhledy na titulní strany předmětných právních předpisů. Zdroj: Webové stránky

Náhled na první dvě strany bezpečnostního listu bioplynu. Zdroj: Archiv autora

Náhled na titulní stranu Protokolu o nezařazení. Zdroj: Archiv autora

Příkladem komplexního nakládání s chemickými látkami je Bioplynová stanice Třeboň. Zdroj: Kajan, M.: Příprava, realizace a provoz BPS Třeboň

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *