Chyby při výpočtech i realizaci nízkoenergetických staveb

Každá stavba musí být patřičně naplánována a již při stavebním záměru je potřebné spolupracovat s kvalitními projektanty. Dobrý projektant nám může ušetřit hodně peněz a také zkrátit dobu výstavby domu, protože nebude nutno na stavbě tolik improvizovat a provádět nechtěné vícepráce.

Mít dotažený projekt se všemi potřebnými stavebními detaily se vyplatí. Pokud budeme spoléhat pouze na řemeslníky, je velká pravděpodobnost, že technické provedení důležitých stavebních detailů bude provedeno technologicky nesprávně a z nevhodných materiálů.

Která firma ale dokáže například osadit okna a dveře správným a normami předepsaným způsobem? Těsnicí pásky (parotěsnou a paropropustnou) a nízkoexpanzní pěnu při osazování oken příliš často neuvidíme, i když je to doporučeno a pro správnou funkčnost takřka nezbytné.

Při výstavbě nových nízkoenergetických staveb či rekonstrukci a přeměně stávajících staveb na nízkoenergetické musí projektanti vycházet zejména z následujících norem:

A) Stavební normy:

§                                                                   Navrhování A provádění staveb

§                                                                   Základní soubor norem ČSN 73 0540 zabývající se tepelnou ochranou budov

§                                                                   Výpočty prvků a částí budovy

§                                                                   Energetické bilance

§                                                                   Vlhkostní bilance konstrukcí

§                                                                   Pohoda prostředí

§                                                                   Detailní modelování

§                                                                   Měření a diagnostika

§                                                                   Klimatické údaje

 

B) Energetické systémy budov:

§                                                                   Vytápění, tepelné soustavy v budovách (základní navrhování a projektové výpočty)

§                                                                  Teplá voda

§                                                                  Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení

§                                                                   Energetické potřeby a účinnosti tepelných soustav v budovách

§                                                                   Energetické náročnosti budov

§                                                                   Dynamické modelování

§                                                                   Elektrické osvětlení

§                                                                   Normy pro specialisty: Sklo ve stavebnictví

 

Časté chyby při výpočtech

Z  výčtu norem je zřejmé, že projekt nízkoenergetické stavby bude vyžadovat mimo jiné celou řadu technických výpočtů, které ovlivní jak konstrukční řešení stavby, tak také použitá technická zařízení v domě. A právě zde se často chybuje:

1. Někteří projektanti například  nepočítají bilanci zkondenzované a vypařené vlhkosti podle ČSN EN ISO 13788 a navrhnou nevhodnou materiálovou skladbu stropu nejvyššího podlaží, či obvodové stěny. Protože v době nízkých venkovních teplot dochází v obvodových konstrukcích ke kondenzaci vodní páry, je potřebné vypočítat, zda množství zkondenzované vodní páry je menší než množství vypařitelné vodní páry. Pokud je například zvolena venkovní omítka s vysokým difúzním odporem, zůstává vlhkost ve zdivu nebo v tepelné izolaci a tepelně izolační vlastnosti konstrukce se zhoršují a zaplatíme více peněz za vytápění.

2. Někteří projektanti opomíjejí propočítat optimalizaci tepelných zisků a ztrát okny, kdy velikostí oken, jejich umístěním a zasklením jsme schopni ovlivnit roční potřebu tepla na vytápění domu o více než 10 %. Vyplatí se například minimalizovat okna na severní fasádě a v případě jejich osazení použít okna s nízkým součinitelem prostupu tepla (například trojskla). Naopak okna, jež jsou orientována na jih a západ nemusí být osazena trojskly, protože pomáhají zlepšit energetickou bilanci domu slunečními zisky. Zde se používají tzv. solární skla s vysokou propustností světla a optimálním využitím slunečních zisků.

3. Velkou chybou je nesprávné dimenzování potrubních rozvodů ústředního vytápění. Množství armatur a zbytečně dlouhé trasy potrubí s mnoha ohyby zvyšuje spotřebu elektřiny u oběhových čerpadel díky vyšším tlakovým ztrátám. Problémy způsobí i nevhodné umístění otopných těles mimo okna (provedeno většinou na přání investora, méně často bývá chybou projektanta), které nezabezpečí dostatečnou teplenou clonu sálajícímu chladu od oken a dochází tak k tepelné nepohodě obyvatelů domu a k rosení neohřátých okenních skel.

4. Chybou je i nedostatečné využití obnovitelných zdrojů energií (např. instalace slunečního zařízení pro ohřev užitkové vody a na přitápění , kotel na biomasu s akumulační nádrží, tepelná čerpadla a pod.) a druhotných zdrojů energií (využití odpadního tepla z větrání pro předehřev přiváděného čerstvého vzduchu nebo na předehřev užitkové vody pomocí výměníků pro zpětné získávání tepla). To vše přispívá jak ke snížení spotřeby fosilních paliv, tak také ke snížení emisí zatěžujících naše životní prostředí.

 

Časté chyby při výstavbě

Vyjdeme z předpokladu, že a) projektová příprava byla provedena s ohledem na platné normy, předpisy a legislativu, b) projektanti stavby zodpovědně a správně navrhnuli stavební detaily a doporučili technologie respektující poslední trendy a poznatky ve výstavbě a c) projektanti technických zařízení budov (TZB) navrhli rovněž moderní a úsporné  technologie. Pak můžeme pouze dohlížet na to, aby vlastní stavba domu byla opravdu podle takto vypracované technické dokumentace provedena. Skutečnost bývá ale zpravidla trochu jiná a při realizaci dochází k dalším pochybením:

1. Především je to nevhodně a neodborně provedené založení stavby, které bylo provedeno na základě nedostatečného geologického průzkumu a nesprávně navrženého projektu základů stavby (např. nedostatečně hluboké základy, překročení únosnosti půdy). To způsobuje nerovnoměrné sedání stavby a dochází ke vzniku trhlin na stavebních konstrukcích.

2. Dál to je nedostatečné provedení stavebních detailů souvisejících s tepelnými mosty (například nedostatečné zaizolování základů, překladů, venkovního ostění oken a dveří, nedostatečná tepelná izolace vnitřního zdiva sousedícího s nevytápěným nebo pouze

3. Častou chybou je nedodržení doporučených technologických postupů výstavby, nerespektování projektové dokumentace (pokud je kvalitně provedena). Pro je třeba pravidelně provádět stavební dozor na stavbě a konzultovat veškeré změny se zodpovědným projektantem stavby.

4. Některé stavební firmy záměrně používají levnější materiály, které neodpovídají požadovaným parametrům uváděným v projektu a ohrožují tak zdárné provedení stavby. Jde například o beton a zdicí materiály o nižší pevnosti, což ohrožuje statiku stavby, nebo je místo tzv. teplé zdicí malty použita obyčejná malta, která nemá požadované tepelně technické vlastnosti.

5. Časté je neodborně provedené zateplení budov způsobené nerespektováním technických norem a předpisů při provádění prací (například nesprávný způsob nanášení lepicí hmoty na tepelně izolační desky, nesprávné navazování tepelně izolačních desek nad okny, příliš zapuštěné kotvicí hmoždinky, nesprávné uložení výztužné tkaniny ve stěrkové hmotě).

6. Častým nešvarem je nedodržení technologických přestávek, mnohdy ale způsobené vinou sice dohodnutých, ale přitom nereálných termínů výstavby. Výsledkem může být nadměrná vlhkost obvodových konstrukcí a z toho vyplývající vady povrchových úprav (např. praskání a opadávání omítek, tvorba tzv. výkvětů, opadávání obkladů a praskání dlažby, zvlnění a zkroucení dřevěných podlah apod.).

6. Chybou je i nedostatečná vzduchotěsnost budov způsobená vyšší spárovou průvzdušností a netěsností konstrukcí obálky budov, než je požadovano normou ČSN 73 0540-2 a jež je nutná zejména při efektivním provozu rekuperačních jednotek. Příčinou je zejména nedostatečně utěsněné prostupy pro vodovod, kanalizaci, plyn a elektřinu, dodatečné sekání drážek a otvorů pro instalace a protržení parozábrany v podkrovních místnostech.

 

Nezávislé poradenství

Každá stavba, která není prováděna v souladu s předepsanými normami a předpisy je vystavena riziku, že bude snížena její funkčnost a životnost. V krajních případech mohou závady, vyplývající z nedodržování normových hodnot i předepsaných pracovních postupů, způsobit materiální škody i ohrozit zdraví a bezpečnost lidí.

Jak se chybám a závadám vyvarovat? Kromě kvalitního výběru projektanta, stavební firmy  a stavebního dozoru je účinným opatření konzultace v některém z nezávislých a bezplatných poradenských středisek, které fungují s finanční podporou ministerstva průmyslu a obchodu. Nazývají se EKIS (Energetická Konzultační a Informační Střediska) a jejich seznam naleznete na www.mpo-efekt.cz. Jedním z nich je také poradenské středisko Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz), které poskytuje bezplatné a komerčně nezávislé poradenství v oblasti stavebnictví, vytápění, obnovitelných zdrojů energie, dotací aj již 15 let.

 

Obrázek: Stavbě nízkoenergetického nebo pasivního domu předchází mnoho technických výpočtů   Foto archiv/Nášpasivnidům.cz

 

Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB

 

Celý článek je otištěn v čísle 3/13 časopisu  Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *