Dotační možnosti pro bioplynové stanice

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007- 2013 téměř 5 miliard euro. Z toho je 776 milionů euro určeno na prioritní osu 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Dotaci lze získat i na zařízení na úpravu nebo využívání odpadů – a sem patří i bioplynové stanice (BPS).

 

 

Operační program Životní prostředí v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, podporuje projekty zaměřující se na zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. Přímo na zkvalitnění nakládání s odpady je určeno 520 milionů euro, 256 milionů euro je na odstraňování starých ekologických zátěží. Z této celkové alokace byly dosud schváleny projekty za přibližně 311 milionů euro. Více než polovina alokovaných prostředků je tedy stále připravena na podporu projektových záměrů!

 

Co je předmětem

V rámci OP Životní prostředí – prioritní osa 4 je možno získat dotaci na tyto systémy, zařízení a činnosti:

1. Integrované systémy nakládání s odpady:

a) regionální systém pro využití bioodpadů;

b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu (KO);

c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou

úpravu KO, v případech, jež jsou v souladu s POH ČR/kraje.

2. Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:

a) systémy pro separaci a svoz odpadů;

b) systémy pro separaci a svoz bioodpadů;

c) sběrné dvory;

d) překladiště a sklady KO;

e) systémy pro separaci nebezpečných KO;

f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů.

3. Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů:

a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi;

b) zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů;

c) zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů;

d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů;

e) zařízení na úpravu elektroodpadů;

g) kompostárny;

h) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů;

ch) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení);

4. Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek:

a) rekultivace starých skládek;

b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

V rámci 4. prioritní osy lze žádat podporu i na bioplynové a biofermentační stanice, které slouží ke zpracování bioodpadů (minimálně 20 % vsázky do zařízení) a které zahrnují další systémové prvky svozu a/nebo třídění komunálních bioodpadů, nebo svozu a/nebo třídění ostatních bioodpadů (kromě zemědělských), nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění  Tato zařízení obvykle používají technologii anaerobní fermentace.

 

Anaerobní fermetace

Zařízení na zpracování bioodpady, včetně BRKO (biologicky rozložitelné komunální odpady), využívají především technologii anaerobní fermentace. Ta má dva základní typy:

– mokrá anaerobní fermentace prováděna v různých typech míchaných reaktorů,

– suchá anaerobní fermentace prováděná v boxech či ležatých reaktorech.

Nejčastějším způsobem zpracování bioodpadů je mokrá fermentace, v posledních letech se však zejména v západní Evropě rozšiřují i systémy suché fermentace (kompostování), případně kombinace obou technologií.

Bioplynové stanice jsou zařízení pro řízenou mokrou anaerobní fermentaci organických látek. Podle zpracovávaného substrátu se rozdělují na BPS zemědělské (zpracovávají statková hnojiva a zemědělskou biomasu), čistírenské (zpracovávají kaly z ČOV) a ostatní, které zpracovávající bioodpady a vedlejší živočišné produkty (VŽP) podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1774/2002, případně zpracovávající biosložku mechanicky vytříděnou ze směsného komunálního odpadu.

Nezbytnou součástí ostatních BPS je zařízení na úpravu odpadů, dávkování vsázky, fermentační zařízení, zařízení na úpravu a skladování bioplynu, zařízení na energetické využití bioplynu (kogenerační jednotka), zařízení na úpravu a skladování digestátu. BPS zpracovávající VŽP musí být vybavena hygienizačním zařízením, záznamovým zařízením a zařízením k zabránění nedostatečného ohřevu.

 

Kolik lze získat

Obecně mohou z operačního programu Životní prostředí malé podniky získat na projekt až 60% dotaci, střední podniky až 50% a velké podniky až 40% dotaci. Veřejnoprávní subjekty mohou získat až 90% dotaci..V režimu „de minimis“, který je omezený výší 200 000 euro na jednoho žadatele za tři roky, lze získat až 90% dotaci na způsobilé výdaje. Minimální způsobilé výdaje projektu musí být ve výši alespoň 0,5 mil Kč, maximální výše dotace je 50 mil. Kč. Toto omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje.

Zájemci o dotaci by měli vědět, že investiční náklady běžné BPS zemědělského typu v technologii mokré fermentace střední velikosti lze odhadnout na asi 100 000 Kč na 1 kW instalovaného elektrického výkonu. Při realizaci komunální BPS zpracovávající BRKO a jiné bioodpady je však třeba uvažovat se zařazením dalších celků nutných pro provoz zařízení. Investiční náročnost takto vybavené technologie mokré anaerobní fermentace proti klasické zemědělské bioplynové stanici může být i více než dvojnásobná a pohybovat se v řádu 200 000 až 250 000 Kč na 1 kW instalovaného elektrického výkonu

Příjmy z provozu BPS jsou tvořeny především poplatkem za využití/zpracování bioodpadů, prodejem elektřiny a prodejem tepla. U prodeje elektřiny je třeba uvážit možnosti uplatnění tzv. garantované výkupní ceny či režimu tzv. zelených bonusů dle platné legislativy. Ceny jsou ročně upravovány Energetickým regulačním úřadem. V případě výroby tepla je také možné požádat o podporu tzv. kombinované výroby u Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Výzva v říjnu

Otevření další výzvy prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží je plánováno již v říjnu 2010. Pokud tedy máte záměr na výstavbu bioplynové stanice nebo jiného zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady, neváhejte a využijte možností, které Operační program Životní prostředí nabízí. V poslední „odpadové“ výzvě byla kategorie projektů bioplynových stanic, kompostáren a kombinovaných projektů při hodnocení bonifikována koeficientem 1,5.

Zde je nutné ještě připomenout, že z OPŽP lze získat finanční prostředky na bioplynové a biofermentační stanice i v rámci prioritní osy 3- Udržitelné využívání zdrojů energie. Další  alternativou pro získání potřebných financí je například Operační program Podnikání a inovace, Prioritní osa 3 – Efektivní energie, státní program na využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, nebo nadnárodní program Intelligent Energy Europe (IEE).

 

Jiří Fuchs, PNO Consultants, s. r. o.

 

Celý článek  je (po korektuře)  uveřejněn v čísle 4/10 časopisu Energie 21.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *