02.01.2021 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dřeviny a ochrana distribučních soustav

Energetické, plynárenské a teplárenské soustavy a jejich ochranná pásma ovlivňují možnosti výsadby a růstu dřevin. Tyto soustavy i ochranná pásma podrobně definuje energetický zákon. V určitých případech tento zákon zakazuje dřeviny vysazovat, v jiných to umožňuje s určitým omezením či pod podmínkou získání souhlasu, a vlastníkům dřevin ukládá povinnosti k ochraně těchto soustav.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2020.

Distribuční soustava v energetice i plynárenství je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, neboť jde o činnosti ze své podstaty nenahraditelné nebo jen těžce nahraditelné. Ve veřejném zájmu se uskutečňují i přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie. S tím souvisí možnost omezení vlastnických práv i ukládání povinností vlastníkům věcí, které by mohly ohrozit nebo poškodit provoz těchto soustav, rozvodů a souvisejících zařízení.

Distribuční soustavu definuje pro každé odvětví Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen EnergZ) ustanoveních § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 a písm. b) bod 1.

Podle ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) EnergZ má provozovatel distribuční soustavy v energetice (a podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) EnergZ v plynárenství) právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

Obdobné oprávnění má i provozovatel přenosové soustavy ve vztahu k zařízení přenosové soustavy podle ustanovení § 24 odst. 3 písm. g) EnergZ, výrobce plynu ohledně těžebních plynovodů nebo výrobny plynu podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. g) EnergZ, provozovatel přepravní soustavy k ochraně přepravní soustavy podle ustanovení § 58 odst. 1 písm. g) EnergZ, provozovatel zásobníku plynu k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zásobníku plynu podle ustanovení § 60 odst. 1 písm. d) EnergZ, jakož i držitel licence na rozvod tepelné energie v případech ohrožení provozu rozvodných tepelných zařízení podle ustanovení § 76 odst. 5 písm. c) EnergZ.

Při výkonu těchto oprávnění jsou jak provozovatel přenosové soustavy, tak i provozovatel distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel zásobníku plynu a držitel licence na rozvod tepelné energie povinni co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých věcí a vstup na ně jim oznámit. Po skončení prací jsou povinni uvést nemovité věci do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčených nemovitých věcí a bezprostředně to oznámit jejich vlastníkům.

Ochranným pásmem zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie se rozumí souvislý prostor v jeho bezprostřední blízkosti. Kromě EnergZ upravují ochranná pásma i technické normy. Velikost ochranných pásem závisí na druhu vedení nebo na dalších vlastnostech chráněného zařízení; mohou mít rozsah od jednoho do několika desítek metrů.

Vysazení trvalých porostů v rozporu s výše uvedenými ustanoveními je přestupkem, za který lze fyzickým osobám uložit pokutu do výše 100 000 Kč a právnickým osobám či podnikajícím fyzickým osobám do výše 15 000 000 Kč. Většinou však postihu předchází upozornění na možné ohrožení předmětného zařízení a výzva k nápravě. Základy odpovědnosti za přestupky upravuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 1. 7. 2017.

JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.

Obrázky:

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku tři metry. Foto archiv/iRozhlas

Případný a nutný zásah oprávněných organizací nesmí podstatně a trvale snižovat ekologické a estetické funkce dřevin.  Foto archiv/ČR České Budějovice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down