Energetické plodiny chrání půdu

Cíleně pěstované energetické plodiny jsou perspektivním zdrojem biomasy pro výrobu tepla a kapalných biopaliv. Současně mají význam i pro vlastní zemědělskou činnost: Jejich zařazením do osevního postupu se rozšiřuje druhová pestrost plodin a víceleté a vytrvalé plodiny chrání půdu před erozí.

Klesá cena tradičních obilnin a význam nabývá hlavně kukuřice. A to nejen jako zdroje krmiva, ale i jako suroviny pro výrobu bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích. Tím se vlastně stává plodinou technickou, resp. energetickou. Kukuřice se ale seje do širokých řádků a půda je tak více ohrožena zejména vodní erozí. Je proto neprodleně třeba začít s účinnou protierozní ochranou půdy.

Pro zásadní omezení eroze ve svažitých polohách mají význam především plodiny, které vytvářejí brzy z jara zapojený porost. Výhodu mají samozřejmě plodiny víceleté a vytrvalé. U nás se pro omezení eroze volí téměř výlučně zatravňování orné půdy, zvlášť v poslední době. Často pak vzniká problém, jak narostlou trávu využít. Situace se dále zhoršuje s úbytkem stavů skotu: chybí konzumenti, takže se tráva může stát až nežádoucím odpadem.

Naproti tomu není v ČR dostatek plodin, které mohou zásadním způsobem přispět ke zvýšení zdrojů kvalitní energetické biomasy. Z dosud provozně ověřených energetických plodin se nejlépe osvědčily právě víceleté a vytrvalé druhy, které jsou rovněž vhodné k omezení eroze. Proto se přímo nabízí pěstování těchto plodin, neboť mají obdobné účinky jako travní porosty, ale na rozdíl od nich jsou efektivně využívány jako obnovitelný zdroj energie.

Podmínkou pro významnější rozšíření osevních ploch energetických plodin je ale zajištění určitého stimulu pro pěstitele. V poslední době se naopak jejich pěstování omezilo, když byla v roce 2008 zrušena jejich podpora (ze zdrojů ČR). Pro rok 2010 už nebudou ani dotace z EU (tzv. uhlíkový kredit), takže je třeba hledat podporu zase jen v rámci domácích zdrojů. Samozřejmě v současné svízelné finanční situaci nejsou nijak velké naděje. Za úvahu ale stojí, zda by nebylo možné alespoň mírně snížit dotace na zatravňování a rozšířit jejich uplatňování také pro cílené pěstování – alespoň víceletých a vytrvalých energetických plodin.

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing.Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom – České sdružení pro biomasu

      

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *