28.02.2015 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Energetický management ve městech se stává standardem

Energetický management již delší dobu není neznámým pojmem a většina měst alespoň některé jeho prvky provozuje. Pro subjekty, které energetický management již v nějaké podobě provádějí, je přistoupení k požadavkům a principům normy ČSN EN ISO 50001 systémovým krokem k dlouhodobému zlepšování. To platí jak pro podnikatelský, tak pro veřejný sektor.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2015:

Norma ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití – je poměrně novou normou, která pod tímto označením vyšla v lednu 2012 jako nástupnická norma ČSN EN 16001:2009. Proto je celosvětově stále velmi málo veřejnoprávních subjektů, které jsou podle této normy certifikovány. V Evropě jsou to zřejmě pouze dvě menší města, která mají certifikovaný systém podle ISO 500001 – rakouské Bad Eiselkapel a italské Montaione.

V České republice je prozatím zájem ze strany měst o energetický management v souladu s ISO 50001 podmíněn podporou formou dotace v rámci programu EFEKT, kterou v letech 2013 a 2014 již využilo či využívá několik krajů a měst.

Systém managementu hospodaření s energií (dále také EnMS – Energy Management Systém) umožňuje jakékoli organizaci přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti. Implementace normy má zajistit snižování nákladů na energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií a současně má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí. Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování podle modelu „plánuj – dělej – kontroluj – jednej“ (PDCA) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních postupů organizace.

Norma byla vytvořena jak pro samostatné využití, tak ji organizace mohou s výhodou integrovat do dalších systémů managementu, optimálně systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nicméně i další normy kvality se mezi českými městy objevují zřídka, v jednotlivých případech můžeme nalézt ISO 9001 (např. Vsetín, Most, Česká Lípa), častěji pak normu ISO 27001, která definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Některá města se vydala administrativně příznivější cestou a zavedla systém environmentálních manažerských systémů EMAS (např. Chrudim), který pro dané účely a fungování měst střední velikosti plně postačuje a plní svůj efekt.

Na základě dosavadních, byť omezených zkušeností lze říci, že norma ISO 50001 může mít pro města velký praktický význam za relativně nízkých administrativních požadavků. Normu lze uplatnit na všechny druhy využívané energie, spotřeby vody ve středních a větších městech bez ohledu na místní geografické, kulturní nebo sociální podmínky.

Pro subjekty, které energetický management v nějaké podobě provádějí, byť ne v celém rozsahu činností, ale pouze v dílčích částech (například v monitorování spotřeby energie, sledování odchylek, plánování apod.), je přistoupení k požadavkům a principům normy ČSN EN ISO 50001 dalším krokem k dlouhodobé systematizaci práce. To platí jak pro podnikatelský, tak pro veřejný sektor, v němž navíc mimo jiné působí i faktor volebního cyklu, který se může projevit změnou směru v některých oblastech rozvoje města.

Přijetí závazků vyplývajících z norem kvality je v tomto případě částečnou zárukou, že směr je daný a proces neustálého zlepšování přijat organizací na dostatečně dlouhé období tak, aby se mohly projevit výsledky. Ty v případě zavádění energetického managementu mohou přicházet postupně a především se mohou plně projevit až po několika letech.

Zavádění energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001 je v českých městech možné za předem jasně stanovených podmínek. Často je potřeba jít nad rámec běžných provozních agend města (jakožto samosprávního celku), neboť ty v sobě stěžejní prvky energetického managementu obsahuje jen okrajově, rozptýleně v rámci různých agend a odborů a neřeší je systematicky. Pokud se město rozhodne touto cestou vydat, ať již s pomocí dotace, či bez ní, je vždy vhodné sledovat účelnost, nalézt způsob, který je nejbližší potřebám města a zbytečně nenavyšuje administrativní náročnost. Norma zároveň jednoduše umožní zástupcům měst navázat na již často prováděné prvky energetického managementu (zřízení pozice energetika, monitoring spotřeby, sledování trendů spotřeby apod.).

Máme-li shrnout význam energetického managementu pro města, resp. pro správu veřejného majetku obecně, pak tento význam spočívá zejména v zavedení systematické činnosti v podobě sjednocující agendy, která je jasná, přehledná a účinná. Je však potřeba překonat počáteční překážky, které jsou z hlediska začleňování do běžných agend městských úřadů a magistrátů zásadní a které způsobují, že se tento systém ve městech objevuje stále ještě ojediněle. Statutární město Opava je tak jedním z prvních měst v Evropě, které se cestou systematického energetického managementu podle ISO 50001 vydalo. Současně je to stále začátek cesty, neboť zavádění energetického managementu je dlouhodobý proces neustálého zlepšování.* 

Miroslav Šafařík, PORSENNA, o. p. s.

Foto: Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) zavedlo například město Opava. Foto archiv/RegionOpavsko.cz 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down