15.12.2010 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fotovoltaika v České republice – fakta a události

Rozhodnutí parlamentu o 26procentním zdanění všech fotovoltaických elektráren již od výkonu 30 kw může přivést stovky drobných podnikatelů do nelehké finanční situace a možná povede k jejich krachu. Instalace pod 200 kW totiž vyrábějí jen malý díl sluneční elektřiny a mají tudíž jen minimální dopad na zvýšení ceny elektřiny.

Česko tak částečně vystoupí z dynamicky rostoucího sektoru zelené energetiky a možná se dočkáme i žalob na stát. Jak se to vůbec mohlo stát a kdo za to může? Odpovědi hledejme především v analýze konkrétních faktů a událostí v časové řadě.

 

Důležitá fakta z historie

Již před zavedením zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů, v České republice tato podpora v menší míře již existovala. Kromě investičních dotací a programu Slunce do škol byly od roku 2002 Energetickým regulačním úřadem vyhlašovány výkupní ceny pro jednotlivé kategorie OZE. Některé klíčové zákony vztahující se k energetice, úsporám a efektivnímu využívání energie pocházejí z roku 2000. Další vývoj je stručně shrnut v následujícím přehledu:

- Rok 2004 – MPO ve spolupráci s MŽP předložily vládní návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Zpočátku návrh zpracovávalo MPO samostatně.

- Rok 2005 – schválení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V původním návrhu byl meziroční pokles výkupních cen omezen na 10 % ročně. V průběhu schvalování byl meziroční pokles výkupních cen omezen na 5 % ročně. Tato hodnota odpovídala tehdejšímu nastavení pro fotovoltaiku na střechách v obdobném zákoně v Německu (pro fotovoltaiku na zemi byl pokles 6,5 %). Poslanecký návrh na omezení meziročního poklesu výkupních cen na 2 % ročně odpovídal tehdejšímu i dosavadnímu německému zákonu, v němž je pro všechny OZE s výjimkou fotovoltaiky nastaven pevný meziroční pokles výkupních cen 1 nebo 1,5 % ročně.

-Rok 2006 – Energetický regulační úřad (ERÚ) nastavil pro fotovoltaické elektrárny dobu výkupu na 15 let a výkupní cenu na 13,20 Kč/(kW.h) bez rozlišení výkonu a umístění. Pro ostatní OZE byla od začátku doba výkupu 20 let, jen pro malé vodní elektrárny je to 30 let. V Německu i dalších státech jsou minimálně od roku 2004 výkupní ceny výrazně diferencovány, pro malé systémy na budovách jsou výkupní ceny až o polovinu vyšší než pro velké instalace na zemi. Jaromír Řehák – nestor fotovoltaiky v České republice a donedávna předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) – odhadoval instalovaný výkon fotovoltaiky na konci roku 2010 na 29 MWp.

- Rok 2007 – byly uvedeny do provozu první čtyři fotovoltaické elektrárny o výkonu přesahujícím 0,5 MWp. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren dosahuje na konci roku 3,4 MWp, MPO na základě toho odhaduje instalovaný výkon na konci roku 2010 na 10 MWp.

- Rok 2008 – německý zákon na podporu OZE byl novelizován, nově je pokles výkupní ceny pro fotovoltaiku průměrně 9 % ročně, pro ostatní OZE zůstává 1 resp. 1,5 %. Česká legislativa na tuto změnu nereagovala. ERÚ sice rozdělil fotovoltaické elektrárny do dvou výkonových kategorií (do 30 kWp a nad 30 kWp), výkupní ceny se však liší o méně než 1 %. Instalovaný výkon dosáhl na konci roku 54 MWp. Odhad MPO pro rok 2010 byl zvýšen na 185 MWp.

- Rok 2009 – dochází k prudkému poklesu cen fotovoltaických panelů, který začal na konci předchozího roku. Propad byl způsoben omezením trhu ve Španělsku, cenovým tlakem čínských výrobců a zejména prudkým zvýšením výroby solárního křemíku, které vedlo k výraznému snížení jeho ceny. Zvýšení výroby solárního křemíku přitom bylo očekáváno až o rok později. V České republice byl na přelomu roku 2008 a 2009 pokles cen panelů zastíněn mnohem rychlejším oslabováním koruny, projevil se proto až ve druhém čtvrtletí. Nejodvážnější odhady instalovaného výkonu z konce září 2009 končily u 300 MWp na konci roku 2009. Realita předčila všechna očekávání – 463 MWp – začala skutečná panika, protože se ukázalo, že fotovoltaické elektrárny lze budovat rychleji, než si kdokoli byl schopen představit.

 

S novelou se nespěchalo

- Dne  4. 11. 2008 Ing. Martin Němeček z ČEZ Distribuce, a. s., poprvé veřejně upozornil na riziko neudržitelného rozvoje. Na 3. České fotovoltaické konferenci komentoval nárůst počtu žádostí o rezervaci výkonu pro větrné a fotovoltaické elektrárny slovy: "V případě, že zafouká a zasvítí, otočí se tok na přenosových transformátorech a pára na Temelíně se začne vracet do chladících věží". V té době měly pouze distribuční společnosti informace, na jejichž základě bylo možno odhadnout podíl spekulativních rezervací. Vědělo se však, že existují i rezervace výkonu bez doloženého smluvního vztahu k odpovídajícím pozemkům. V diskuzi se zástupci ČEZ a ERÚ v rámci konference zazněly i návrhy omezit časovou platnost rezervací a zavést poplatek za rezervovanou kapacitu ve výši 1000 Kč/kWp, který by byl investorovi vrácen při realizaci projektu. Toto jednoduché opatření by spekulativní rezervace rychle vyřadilo. V současnosti mají investoři povinnost zaplatit zálohu na náklady za připojení ve výši 150 nebo 640 Kč/kWp.

- Dne 24. 8. 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo, že předloží návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., která Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) umožní od 1. 1: 2010 rychlejší snižování výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren. Při zpětném pohledu byl tento krok logický, ceny fotovoltaických panelů se v České republice díky posílení koruny a propadu cen komponent snížily na konci roku 2010 ve srovnání s rokem 2006 téměř na polovinu. V důsledku toho se propadly i investiční náklady celých FV elektráren, protože panely v nich tvoří dominantní položku. Na přelomu let 2008 a 2009 však situace tak jasná nebyla, koruna až do února 2009 oslabovala rychleji, než klesaly ceny panelů. Ceny v korunách proto až do prvního čtvrtletí stagnovaly nebo mírně rostly.

- Dne 16. 11. 2009  vláda po téměř třech měsících schválila návrh tzv. „malé“ novely zákona č. 180/2005 Sb. (dva odstavce). Účinnost novely však byla nastavena v rozporu s předchozím vládním prohlášením až od 1. 1. 2011. Vzhledem k rychlosti, jakou probíhají legislativní změny v současnosti, je zřejmé, že pokud by byla politická vůle, mohl být návrh novely zpracován rychleji, a novela mohla vstoupit v platnost již od 1. 1. 2010. Jednání Poslanecké sněmovny však v té době blokovala ODS. Snížení výkupních cen od 1. 1. 2010 by fotovoltaiku efektivně zabrzdilo. Kterékoli ze současných opatření má na boom fotovoltaiky nulový vliv, u mnohých z nich navíc, díky retroaktivním účinkům, hrozí arbitráže ze strany investorů.

 

Dramatický rok 2010

- Dne 3. 2. 2010 státní společnost ČEPS požádal distribuční společnosti o pozastavení vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických elektráren. Distribuční společnosti obratem vyhověly (ČEPS a distribuční společnosti jsou členy Českého sdružení regulovaných energetických společností ČSRES). Zatímco pro malé instalace na střechách budov to v podstatě znamenalo jejich okamžité zastavení, velké instalace na zemědělské půdě pokračují dále. Firmy, které se specializovaly na malé systémy na střechách, od poloviny roku 2010 zanikají, protože se jim zhroutil trh. Naopak firmy specializované na velké systémy na zemi zaznamenávají rozmach, který bude ukončen nejdříve v březnu 2011. Minimálně od tohoto okamžiku je každé projednávání novely v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu spojeno s negativní kampaní v médiích. (Dez)informace jsou často lživé, například údajné svícení na panely. Jindy přehánějí dopady rozvoje fotovoltaiky a ostatních OZE jak na stabilitu elektrizační soustavy, tak na účty koncových odběratelů. Vina je zcela neoprávněně svalována na Stranu zelených, která však v době schvalování zákona vůbec nebyla v parlamentu a v době projednávání novely už zase nebyla ve vládě. Proto lze těžko považovat za náhodu, že důležitá jednání probíhají v době předvolební kampaně (na jaře do Poslanecké sněmovny a na podzim do Senátu), zatímco v mezidobí (od června do srpna) byl poměrně klid.

- Dne 16. 2. 2010 distribuční společnosti pozastavují vydávání souhlasných stanovisek k žádostem o rezervaci výkonu pro fotovoltaické elektrárny.

- Dne 18. 3. 2010 vyšla Vyhláška č. 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu. Na základě této vyhlášky může být ve stavu nouze a v situacích předcházení stavu nouze regulován i výkon elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie včetně fotovoltaických a větrných elektráren. Stav nouze však nastal za posledních několik let jen jednou. Elektrárny s výkonem nad 100 kWp mají být povinně vybaveny zařízením umožňujícím dálkové ovládání. Vyhláška vstoupila v platnost 1. 4. 2010.

- Dne 21. 4. 2010 senát parlamentu ČR schválil zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) – malá novela zákona č. 180/2005 Sb. Novela umožňuje Energetickému regulačnímu úřadu mimořádně snížit výkupní cenu elektřiny pro tu kategorii obnovitelných zdrojů, kde návratnost klesla pod 11 let. ERÚ nastaví pro následující rok výkupní cenu tak, aby byla zachována návratnost 15 let. Novela však vstupuje v platnost až od 1. 1. 2011, její vliv na instalovaný výkon v roce 2010 je nulový.

- V červnu 2010 schválil ERÚ změnu Pravidel provozování distribučních soustav (ČEZ, E-ON a PRE) a Pravidel provozování přenosové soustavy (ČEPS). Nově jsou definována pravidla pro posuzování žádostí o připojení včetně požadavků na rozsah studie připojitelnosti a projektové dokumentace. Nově je vyžadováno dálkové řízení pro všechny zdroje od 100 kVA a ve zjednodušené podobě i pro zdroje od 30 kVA, kromě toho je požadováno automatické snižování výkonu při nadfrekvenci.

- Dne 25. 8. 2010 vláda schválila Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie. Pro všechny kategorie obnovitelných zdrojů (OZE) je naplánován rozvoj do roku 2020 tak, aby byl splněn závazný cíl 13 % energie z OZE v hrubé konečné spotřebě energie, který vyjednali naši zástupci v EU.

- Dne 6. 9. 2010 vyšla vyhláška ERÚ č. 264/2010, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, vstoupila v platnost od 15. 9. 2010. Novela pouze zpřesňuje některé formulace v textu původní vyhlášky.

- Dne 22. 10. 2010 vyšla vyhláška ERÚ č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., uvádí nové hodnoty investičních nákladů fotovoltaických elektráren a jejich roční využití výkonu. Z přehledu vývoje lze pozorovat, že hodnoty se v posledních dvou letech výrazně zpřísnily (viz tab.).

- V říjnu 2010  ERÚ schválil změnu Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) č. 2/2010 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (21. 10.), E-ON (26. 10.) a PRE (27. 10.). Jsou definována pravidla pro uvedení zdroje do provozu – od připojení výrobny k distribuční soustavě přes zkušební provoz k trvalému provozu a uzavření příslušných smluv.

- Dne 2. 11. 2010 poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela ruší možnost osvobození od daně z příjmu v roce uvedení do provozu a v následujících pěti5 letech (tzv. daňové prázdniny) pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Kromě toho zavádí povinnost rovnoměrného odpisování fotovoltaických elektráren po dobu 20 let. Obě změny výrazně zhoršují ekonomiku projektů v prvních 10 letech, které jsou kritické z hlediska splácení úvěrů, - - Dne 3. 11. 2010 senát schválil vládní, tzv. „malou rychlou“, novelu zákona č. 180/2005 Sb. Novela měla podle původního návrhu s okamžitou platností (přesněji 15 dní od vyhlášení, očekávalo se, že to bude koncem října) zrušit podporu pro instalace na zemi a pro ostrovní systémy. V případě ostrovních systémů se jedná o reakci na (opět hystericky přehnanou) hrozbu, že by větší množství systémů mohlo být uvedeno do provozu v ostrovním režimu a tak obejít současný stop-stav na nové žádosti o připojení. Je-li však elektrárna projektována pro připojení do sítě, lze ji uvést do provozu až po připojení, možnost uvést do provozu v ostrovním režimu je tím vyloučena. Překvapuje však rychlost, s níž novela vznikla: jeden týden vláda jednala o variantách řešení, druhý týden (13. 9. 2010) byl návrh novely na stole, 29. 10. 2010 novelu schválila Poslanecká sněmovna a 3. 11. Senát. Kdyby stejnou rychlostí postupovaly předchozí vláda a parlament, mohl být problém vyřešen o rok dříve, s výrazně nižšími náklady a s výrazně nižším rizikem arbitráží. Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu by novela údajně měla ušetřit až 7,8 miliard (ročně) tím, že se nenainstaluje asi 700 MWp fotovoltaických elektráren. Tato informace je však pochybná. Protože na jaře byl novelizován zákon č. 180/2005 Sb. a v říjnu vyhláška č. 475/2005 Sb., budou v roce 2011 výkupní ceny tak nízké, že instalace budou už tímto významně utlumeny. Novela je při uvedeném termínu platnosti z velké části zbytečná. Při nízkých výkupních cenách navrhovaných ERÚ budou do fotovoltaiky investovat jen nadšenci.

Dne 8. 11. 2010 bylo vydáno cenové rozhodnutí ERÚ, v němž na základě technickoekonomických parametrů podle letošní novely vyhlášky č. 475/2005 Sb. jsou pro fotovoltaiku určeny výkupní ceny 7,50 Kč/(kWh) pro systémy do 30 kWp, 5,90 pro systémy do 100 kWp a 5,50 pro systémy nad 100 kWp.

- Dne 9. 11. 2010 poslanecká sněmovna schválila další vládní novelu zákona č. 180/2005 Sb. Původní návrh zahrnoval i text výše uvedené „malé rychlé“ novely. Text novely byl v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně vládou dopracován. Novější verze byla předložena jako komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru. Ostatní pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Novela zavádí vícezdrojové financování podpory elektřiny z OZE. Důvodem je nepodložená obava z prudkého růstu cen elektřiny. V průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně oznamoval E-ON zákazníkům z řad podnikatelů snížení ceny silové elektřiny až o 20 %, pro domácnosti je avizováno snížení o 10 %. Celkové zvýšení ceny elektřiny pro rok 2011 bude z uvedených důvodů nižší než každoroční růst v letech 2005 až 2009. Pro financování výkupních cen novela zavádí mimořádné zdanění příjmů z fotovoltaických elektráren instalovaných v letech 2009 a 2010 sazbou 26 % pro výkupní cenu a 28 % pro zelený bonus. Toto opatření by mělo vynést 4,2 mld. Kč ročně. Jako další zdroj financování novela zavádí darovací daň z ceny emisních povolenek, které výrobci elektřiny obdrží zdarma v letech 2011 a 2012. Očekávaný výnos se pohybuje kolem 4,8 mld. Kč ročně Posledním opatřením této novely je zvýšení poplatků za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu v průměru na čtyřnásobek, které by mělo vynést až 1 mld. Kč.

 

Jaké bude zvýšení ceny

Podle slov mluvčího E.ON Vladimíra Váchy by cena silové elektřiny pro domácnosti měla poklesnout zhruba o 10 procent. Důvodem je dlouhodobý pokles cen silové elektřiny po skokovém zvýšení v roce 2008. Pokles ceny silové elektřiny pro průmyslové podniky by měl být ještě větší. Podle informací, které obdrželi odběratelé, by se mohlo jednat až o 20 %.

Cena silové elektřiny se podílí na ceně elektřiny pro domácnosti velmi přibližně jednou polovinou, u průmyslových podniků je tento podíl ještě vyšší. Znamená to, že z očekávaného zvýšení cen o 12 % v důsledku zvýšení podpory OZE ukrojí snížení ceny silové elektřiny minimálně 5 %. Ve výsledku lze tedy pro domácnosti očekávat růst cen elektřiny přibližně o 7 %. Je to podstatně méně než průměrný roční růst cen elektřiny v letech 2005 až 2009, který byl téměř výhradně způsoben růstem cen silové elektřiny. Další položkou, která v příštím roce určitě vzroste, je cena za přenos a distribuci elektřiny.

 

Autor: Bronislav Bechník

Celý článek vyšel v čísle 6/10 časopisu Energie 21

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down