Fotovoltaika v České republice na začátku roku 2010

Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat dalších až 1000 MWp, v extrémním případě i více. Energetický regulační úřad připravil novelu zákona, která by měla v následujících letech rozvoj fotovoltaiky omezit. Fotovoltaika patří spíš na střechy než na zemědělskou půdu. Je však třeba snížit administrativní zátěž, která rozvoj fotovoltaiky na střechách v současnosti brzdí.

Podle informací prezentovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) přesáhl k 31. 12. 2009 instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice 410 MWp. V roce 2009 tedy byly uvedeny do provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu přes 350 MWp. Je to přibližně o 100 MWp více, než horní odhad Czech RE Agency z října 2009. Na začátku listopadu byl přitom instalovaný výkon jen 133 MWp.

 

Při zavedení výkupních cen na základě zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie se kurz koruny pohyboval nad 28 Kč/€. Ceny fotovoltaických panelů na světových trzích do konce roku 2008 víceméně stagnovaly. Tomu odpovídal i vývoj výkupních cen v ČR, které byly v podstatě konstantní. Rovněž rozvoj fotovoltaiky byl ve srovnání s ostatními státy pomalý. K 1. 1. 2008 však byla prodloužena doba výkupu z 15 let na 20 let. Shodou okolností zhruba ve stejné době začalo rychlé posilování koruny, které skončilo v srpnu 2008 na úrovni 23 Kč/€.

 

Ceny panelů v ČR se díky tomu snížily přibližně o 20 %, což investice do FV elektráren výrazně zvýhodnilo. V listopadu 2008 ERÚ na tento vývoj reagoval snížením výkupních cen pro fotovoltaiku téměř o 5 %, což je maximální hodnota umožněná zákonem. Oznámení o snížení výkupních cen bylo silným impulsem pro horečné dokončování projektů před koncem roku 2008. Naprostá většina licencí byla udělena v prosinci. 

 

Podobně zapůsobila v roce 2009 tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu z 24. 8. 2009, v níž oznámilo záměr snížit výkupní ceny pro fotovoltaiku již od 1. 1. 2010. Byl zde však jeden podstatný rozdíl – časová prodleva do konce roku. Důsledkem bylo horečné uzavírání kontraktů s termínem dokončení do 31. 12. 2009. Realizaci FV elektrárny o výkonu 2 MWp nabízejí velké firmy i dodvou měsíců od uzavření kontraktu.

 

Řada zahraničních firem zejména z Německa a Španělska začala již v loňském roce realizovat fotovoltaické elektrárny v České republice. Často pracují pro zahraniční investory a z úvěrů zahraničních bank. Lze proto očekávat, že ke konci roku 2010 celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice přesáhne 1000 MWp. Vzhledem ke zkušenostem ze závěru loňského roku však nelze vyloučit ani hodnotu vysoko nad 1500 MWp.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem vládní návrh na tzv. „malou“ novelu zákona č. 180/2005 Sb. Poslanecká sněmovna na návrh poslance Vojíře připravila alternativní návrh. O obou návrzích jednal 13. 1. 2010 v Hospodářský výbor a 14. 1. 2010 Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hospodářský výbor podpořil poslanecký návrh, zatímco Výbor pro životní prostředí podpořil původní vládní návrh.

 

Vládní návrh se snaží o minimální zásah do stávajícího zákona, částečnou vadou je skutečnost, že chybí shoda v názoru, které položky mají být zahrnuty do výpočtu návratnosti. Poslanecký návrh vážně ohrožuje investice do všech ostatních obnovitelných zdrojů. Obecně lze považovat za vhodnější původní vládní návrh. Zdánlivě ideální varianta – kombinace obou návrhů, která by omezovala maximální pokles například na 25 % – by v případě většího propadu cen některého zdroje jen prodloužila nekontrolovaný boom.

 

Regulaci rozvoje fotovoltaiky však v podmínkách České republiky může zajistit jedině pevně stanovený strop, jako je tomu například ve Španělsku a dalších zemích. Zkušenosti z loňského roku ukazují, že ani pružný systém zvolený v Německu nedokáže boomu zabránit. Systém zvolený v České republice, který čerpal inspiraci z Německa a ve své době byl považován za jeden z nejlepších v Evropě, je vhodný pouze v období stabilních cen, pokud pokles investičních nákladů je nižší než omezení nastavené v zákoně.

 

Samotné výkupní ceny, o nichž se v současnosti nejvíce diskutuje, jsou jen jedním z faktorů, které ovlivňují rozvoj instalací. Další jsou například úroveň úrokových sazeb, dostupná připojovací kapacita a celá řada dalších. Jedním z významných faktorů, který v současnosti brzdí rozvoj zejména malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů, jsou nejasnosti v právně-administrativních otázkách při jejich povolování a provozování.

 

Mezi hlavní překážky v realizaci malých fotovoltaických elektráren patří zejména celková neúměrná administrativní zátěž pro investora, která je jen o málo menší než u megawattových akcí. Nejčastěji je kritizována nejednotnost výkladu stavebního zákona v bodech, které se týkají fotovoltaiky, dále pak dlouhé lhůty, které si stanovují provozovatelé distribučních sítí na vydání stanovisek a na všechny další kroky (úpravy sítě, instalace elektroměru, zapojení FVE). V neposlední řadě se stále častěji objevují potíže ze strany bank, které již mnohdy fotovoltaiku v malém měřítku nechtějí úvěrovat. Toto je však jen malý výčet mnoha problémů, s nimiž se zájemce o malou FVE pro rodinný dům musí vypořádat.

 

Jedním z mezinárodních projektů na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, kterých se účastní agentura Czech RE Agency, má název PV Legal. Tento projekt je zaměřen na odbourání právně-administrativních bariér pro fotovoltaiku a ve svém důsledku na zkrácení doby nutné k realizaci a připojení fotovoltaických systémů do elektrické sítě.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *