18.02.2020 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Malé vodné elektrárne na území Slovenska

Slovensko je od 60. rokov 20. storočia prakticky plne elektrifikované. Inštalovaný výkon Slovenskej republiky v roku 2018 bol 7728 MW. Využívaná kapacita však bola približne 3500 MW. Celková výroba elektriny na Slovensku v roku 2018 dosiahla 27,15 TWh a ďalších 3,8 TWh pokrýval čistý import. Keďže Slovensko nemá dostatočné domáce zdroje fosílnych palív, je závislá od importu a od využitia obnoviteľných zdrojov, predovšetkým vodnej energie.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2020.

Slovensko má rozmanitý energetický mix, ktorého skladbu môžete vidieť na grafe číslo 1 spolu s podielom jednotlivých zdrojov na výrobe. I napriek rastúcemu HDP spotreba elektriny stagnuje a len v posledných rokoch intenzívnej konjunktúry vykazuje vyššie tempo rastu. Medzi rokmi 2007 a 2017 spotreba primárnej energie klesla o 7 %. Tento nesúlad rastu HDP a stabilnej spotreby je zapríčinený najmä zlepšovaním energetickej efektívnosti, investíciami do moderných technológií a transformáciou hospodárstva od výrobného priemyslu k službám.

Veľké elektrárne sú sústredené hlavne na západe Slovenska, a to JE Mochovce JE Jaslovské Bohunice, TE Nováky, ako aj VD Gabčíkovo s výkonom 720 MW inštalovaného výkonu. Na rieke Váh je súbor vodných elektrární pod názvom Vážska kaskáda. Na severe SR je najväčšia prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh s výkonom 735 MW. Na východnom Slovensku je významná TE Vojany, ktorá je ale dlhodobo v útlme. Spotreba elektriny je distribuovaná po celom území SR. V prvom rade sú významné oblasti spotreby veľké mestá. Ďalšími významnými spotrebiteľmi elektriny sú veľké podniky ako napríklad Slovnaft, Duslo Šaľa, Slovalco alebo US Steel Košice.

Ako malé vodné elektrárne (MVE) sa chápu vodné elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 MW (STN 1989 – 75 0128: Vodné hospodárstvo). Podľa atlasu obnoviteľných zdrojov je na Slovensku v prevádzke 217 malých vodných elektrární. Ich inštalovaný výkon je 82 MW a za rok dodali 281,8 GWh elektriny.

 

Tab. 1 – Malé vodné elektrárne na Slovensku. Zdroj: Atlas OZE

Výkonový rozsah Počet výrobní Inštalovaný výkon [MW] Výroba [GWh/rok]
< 0,1 MW 118 4,586 19,56
0,1 MW až 1 MW 78 32,34 124,06
1 MW až 10 MW 21 44,71 138,18
Spolu 217 81,636 281,8

 

Technický využiteľný potenciál slovenský riek je 392,344 MW, čo predstavuje ročnú výrobu 1713,761 GWh elektriny. Avšak mnoho využiteľných tokov sa nachádza v chránených územiach, čo znemožňuje vybudovať MVE na nich. Čo sa týka nových projektov, je plánovaná výstavba na rieke Orava, kde na úseku v dĺžke 24,6 km je plánovaná ročná výroba 107,5 GWh energie. Je ale snaha vyhlásiť tento úsek za chránenú krajinnú oblasť, čo by znemožnilo výstavbu elektrární. Ako najperspektívnejší vodný tok na výstavbu MVE je považovaný Hron. Momentálne je na ňom plánovaných 24 MVE, z toho tri už majú stavebné povolenie a prebiehajú spory o výstavbu. Na základe postupného prechodu na bezuhlíkové hospodárstvo a na základe dokumentu Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 Slovensko plánoval vybudovanie až 368 MVE po celej Slovenskej republike. Celkový inštalovaný výkon týchto MVE sa odhadoval na 160 MW pri ročnej produkcii zhruba 797 GWh, čo predstavuje zhruba 3 % z celoslovenskej spotreby elektriny.*

 

Tab. 2 – Prehľad využitia hydroenergetického potenciálu podľa povodí

Povodie Technicky využiteľný HEP (GWh) Využitý HEP (GWh) Miera využitia (%)
Dunaj 2 540 1 520 59,8
Váh 3 156 2 042 64,7
Hron 558 111 19,9
Bodrog a Hornád 354 126 35,6
Spolu 6 608 3 799 57,5

 

Juraj Kubica, Milan Perný, STU v Bratislave

Moderná MVE Čoltovo so šnekovou vodnou turbínou s výkonom 90 kW. Foto archív/Kraft-ON Global

Graf 1ab – Podiel jednotlivých druhov zdrojov na inštalovanom výkone a na ročnej výrobe. Zdroj: Ročenka SEPS

Graf 2 – Dlhodobý trend spotreby elektriny na Slovensku vykazuje stagnáciu okolo 30 TWh/r. Zdroj: Ročenka SEPS

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down