Kategorie:
Bioplyn
Štítky:

Moderní laboratoř Klastr Bioplyn

Bioplynová laboratoř Klastr Bioplyn, z.. s. p. o., byla založena v roce 2010 jako zájmové sdružení právnických osob s cílem podporovat výstavbu bioplynových stanic s návazností na poradenství a využívání bioplynu v podmínkách České republiky, ale i v zahraničí, jelikož obnovitelné zdroje a v neposlední řadě i produkce bioplynu patří mezi aktuální témata energetické udržitelnosti a boje se skleníkovými plyny.

Článek vyšel v časopisu Energie 21 č. 4/2015.

Cílem Klastru Bioplyn je sdružovat subjekty v oboru bioplynu, ale i dalších obnovitelných zdrojů energie a poskytovat jim informační, legislativní a technickou podporu při jejich činnosti a zároveň podporovat nové obchodní příležitosti pro export výrobků a služeb tohoto oboru. Mezi hlavní činnosti patří poskytování odborného poradenství v této oblasti, ale i v oblasti obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání a energetického zhodnocování. K dalším aktivitám lze zařadit zpracovávání odborných studií či vzdělávacích seminářů zabývajících se problematikou využívání plodin určených k produkci bioplynu, obnovitelných zdrojů energie, biomasy a energetiky.

Členové klastru

V současné době je v klastru sdruženo asi 20 institucí. Mezi členy sdružení patří významné obchodní společnosti, které provozují bioplynové stanice, realizují jejich výstavbu či vyrábějí komponenty pro provoz bioplynových stanic či se zabývají širokou škálou environmentálních aktivit (např. agriKomp Bohemia, s. r. o., Dekonta, a. s., či Hennlich Industrietechnik, s. r. o.), dalšími členy jsou výzkumné instituce (např. Česká zemědělská univerzita, Ústav pro výzkum a využití paliv a. s., Ústav chemických procesů AV ČR) a neziskové poradenské organizace, jejichž činnost je zaměřena na osvětu, podporu a využívání obnovitelných zdrojů energie a biomasy či poskytování poradenství (např. CZ Biom o. s., Biotechnologie, o. p. s., či Pro-Odpad, o. s.).

Bioplynová laboratoř

V rámci projektu Klastr Bioplyn byla v roce 2012 zprovozněna bioplynová laboratoř, jež poskytuje služby a poradenství pro bioplynové stanice či pro zemědělce, je vybavena jak pro analýzu vzorků z bioplynových stanic, tak pro komplexní testy výtěžnosti bioplynu z různých materiálů. Pracovníci této laboratoře jsou schopni stanovit specifické vlastnosti materiálů, jež jsou využívány jako substráty v bioplynových stanicích, a dále vlastnosti reakční hmoty. Zde je na jednom z mála pracovišť v ČR realizováno i chromatografické stanovení nižších mastných kyselin. Mezi nejdůležitější vybavení této experimentální laboratoře patří poloprovozní jednotka termické hydrolýzy pro úpravu biomasy, dále je vybavena osmi laboratorními fermentory na kontinuální testy výtěžnosti bioplynu, termokomorou a aparaturou pro analýzu produkce bioplynu pomocí jednorázových testů a jejich následným vyhodnocením. Pro analýzu bioplynu je využíván chromatograf s TCD detektorem a pro stanovení koncentrace nižších mastných kyselin je využíván chromatograf s FID detektorem.

Výzkumné úkoly

Mezi výzkumné úkoly řešené v rámci Klastru Bioplyn patřil například projekt Optimalizace a automatizace procesu anaerobní digesce. Byl zaměřen na sledování bioplynových stanic z hlediska provozních parametrů, možnost aplikace automatické či dálkové kontroly a na maximalizaci efektivního využití vstupních materiálů a vlivu změny technologických parametrů procesu na výkon BPS. V neposlední řadě došlo k ověření analytických metod v praxi.

Dalším významným projektem byla Předúprava surovin a využití nových surovin pro výrobu bioplynu. Cílem byl výzkum možnosti zpracování koželužských odpadů, jež jsou charakteristické extrémními podmínkami pro provoz anaerobní fermentace. Mezi tyto parametry patří vysoké pH odpadů a vysoký obsah dusíku a síry v odpadech. Dalšími analyzovanými materiály byly například cukrovarské řízky, dřevní hmota a také byl sledován vliv tlakové hydrolýzy na zpracování surovin.

Další projekt se zabýval čištěním bioplynu na kvalitu zemního plynu. Zde byla sledována technicko-ekonomická studie nákladovosti úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu v podmínkách České republiky i v zahraničí, došlo k analýze uplatnitelnosti biometanu na českém trhu, požadavkům na jeho kvalitu či způsobu jeho distribuce.

Aktuálním významným projektem je Zvýšení energetické účinnosti bioplynových stanic. V rámci tohoto projektu jsou řešeny otázky možnosti využití tepla z bioplynových stanic či v systému CZT (centrální zdroj tepla), možnost zvýšení efektivity produkce energie v bioplynových stanicích, využití tepla z BPS pro sušení a možnost využití tepla z BPS pomocí systému ORC. V neposlední řadě byla spuštěna kampaň Bioplyn rozvíjí venkov, která informuje o aktivitách klastru a možnostech, nabízí využití bioplynu v průmyslových i zemědělských oborech.* 

Pavel Míchal, Tomáš Rosenberg, František Jelínek

Obrázky:

Ilustrační: Sestava laboratorních kontinuálních fermentorů slouží k simulaci anaerobní digesce v bioplynové stanici. Foto archiv/agriKomp Bohemia

Pro analýzu bioplynu je využíván chromatograf s TCD detektorem a pro stanovení koncentrace nižších mastných kyselin chromatograf s FID detektorem. Zdroj: SlidePlayer

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *