Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Pro nakládání s odpady platí Směrnice Rady 1999/31/ES, z 26. dubna 1999, o skládkách odpadů a navazují novela našeho zákona o odpadovém hospodářství. Důraz je kladen na separaci využitelných a nebezpečných složek, ale také na úpravu, využívání a odstraňování zbytkových komunálních odpadů.

Na katedře využití strojů, Technické fakulty ČZU Praha, proběhl experiment, jehož cílem bylo zjistit hmotnost a složení bioodpadu z domácnosí.

– Biologicky rozložitelné odpady (BRO) jsou ty odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Jsou to zejména odpady ze zemědělství, lesnictví a potravinářství, dále odpady z průmyslu papírenského a textilního, odpady ze zpracování dřeva, kůží a dalších výrob. Jde o kvantitativně významnou skupinu – představují zhruba 23 % veškeré produkce odpadů. V roce 2004 činilo množství vykazovaných BRO v ČR asi 9 mil. tun ročně. V následujících letech ale dochází ke stálému poklesu vykazovaného množství.

– Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) patří rovněž do skupiny BRO, ale jsou i kvantitativně významnou skupinou tzv. směsných odpadů: jejich podíl je, v závislosti na oblasti, kolem 40 procent. BRKO mají různorodé vlastnosti a proto je jejich sběr, zpracování a odstraňování problematické. Mají i negativní vliv na životní prostředí – jde zejména o tvorbu skleníkových plynů a kyselých výluhů při hydrologických procesech. Životní prostředí může výrazně ovlivnit i způsob nakládání s nimi, a to jak pozitivně, tak negativně. Některé druhy odpadů, vykazovaných jako BRKO, však mají jen určitý podíl biologicky rozložitelné složky.

Cílem experimentu na Katedře využití strojů Technické fakulty ČZU Praha bylo zjistit hmotnost a složení bioodpadu, vyprodukovaného v běžných domácnostech. Celkem bylo zapojeno 40 obyvatel v 16 rodinách po dobu 2 x 5 týdnů.

(Výsledky byly získány při řešení projektu 1G57004 „Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami“ podporovaném NAZV Praha. V dalších článcích se autor bude zabývat způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,  systémy sběru a svozu a podobně).

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor:  Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *