Akční plán Čistá mobilita zahrnuje i CNG

Emise z dopravy představují v současnosti nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů. Investiční prioritou se proto v Evropě stává rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí. Cílem je podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

Přijetí závazného avizovaného cíle EU pro dlouhodobou politiku klimatu – snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % oproti roku 1990 – je možné několika způsoby. Mimo jiné je to podporou ekologicky šetrnějších způsobů dopravy, k nimž patří i větší využívání různých forem plynu v dopravě. Zemní plyn v porovnání s benzínem přináší o 25 až 30 procent nižší emise CO2, až o 75 % nižší emise CO a o 85 % nižší emise aromatických uhlovodíků. Oproti naftovým motorům produkují motory na CNG rovněž nižší emise CO, NOx a aromatických uhlovodíků a eliminují emise SO2 a pevných částic. Není divu, že se plyn stává součástí projektu na náhradu ropy a ekologizaci dopravy. Potvrdil to ostatně i náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, když na letošní únorové konferenci „Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě“ prohlásil, že rozvoj stlačeného zemního plynu – CNG – je celospolečenským zájmem. Kromě CNG se stát začíná zajímat také o využití zkapalněného zemního plynu, LNG. Ten by měl najít uplatnění zejména v kamionové dopravě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na aktualizaci Státní energetické koncepce dostalo za úkol spolu s ministerstvy dopravy a životního prostředí a pro místní rozvoj předložit vládě ke schválení Národní akční plán čisté mobility (NAP CM). A v něm hraje hlavní roli plyn. Analytická část NAP ČR bude mimo jiné obsahovat vliv dopravy na životní prostředí a pobídky při nákupu čistých vozidel, implementační část pak cíle v oblasti čisté mobility v ČR, infrastrukturu atd. Národní akční plán Čistá mobilita má obsahovat rovněž návrhy opatření. Koordinovaná strategie čisté mobility na podporu výzkumu a vývoje v této oblasti pro Českou republiku bude do poloviny roku 2015 předložena vládě ČR.

NAP vychází z Národního programu reforem 2013, na základě kterého se vláda rozhodla přijmout Program čisté mobility zaměřený na využití alternativních druhů paliv, lepší kvalitu ovzduší, snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů vznikajících z dopravy. Přijatý program má rovněž reflektovat na závazky vyplývající z Plánu jednotného evropského dopravního prostoru. Plán čisté mobility se promítá i do dalších českých strategických dokumentů jako například Dopravní politika do roku 2020.

Pro realizaci NAP čistá mobilita je možné využít některých fondů EU, například

Integrovaného regionálního operačního programu, OP Doprava, IROP, Horizont 2020 a dalších.

Zpracování NAP čistá mobilita je, jak již bylo řečeno, současně jedním z nástrojů prosazování Aktualizované státní energetické koncepce (ASEK). Ta počítá se zvýšením podílu CNG a LNG v dopravě. V souvislosti s výstavbou plnicích stanic CNG se podle ASEK očekává rozšíření vozidel s tímto pohonem také u městské dopravy, komunálních vozidel pro svoz odpadu, vozových parků velkých organizací aj. „Podpora ekologických dopravních prostředků patří v ASEK mezi sedm hlavních cílů v oblasti dopravy, a to silniční i železniční,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS).

„I když směrnice požaduje po členských státech, aby vypracovaly národní politické rámce pro rozvoj trhu všech alternativních paliv a infrastruktury, třetím nejrozšířenějším palivem po benzínu a naftě bude jednoznačně zemní plyn,“ myslí si Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu. „Zemní plyn má ze všech alternativních paliv největší ekonomické výhody. Má i zvýšenou nabídku až 65 druhů vozidel. V krátkodobém horizontu se očekává dynamický nárůst segmentu osobních CNG vozidel, neboť i největší domácí výrobce právě zahajuje výrobu CNG automobilu, který patří k nejoblíbenějším na trhu,“ soudí ředitel Jan Ruml. K většímu využívání ekologicky přátelských vozidel přispěje samozřejmě i patřičná infrastruktura. V současnosti je v České republice 80 veřejných CNG stanic a další dvě desítky mají do konce roku přibýt.*

Eva Stejskalová

Obrázky:

Plnění nádrže vozu na CNG je snadné.  Foto archiv/ČPS

Schéma vozu na CNG pohon. Foto archiv/ČPS

O dostatek „paliva“ se starají zásobníky plynu. Foto archiv/ČPS

Na CNG jezdí u nás také asi 300 autobusů. Foto archiv/ČPS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *