Nová evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Na jaře letošního roku byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Dosud byla nejdůležitějším předpisem Evropské unie v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZ) směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektrické energie z OZ na vnitřním trhu s elektřinou č. 2001/77/ES. Nebyla příliš konkrétní ani rozsáhlá. Vytyčila tzv. indikativní cíl 22% (po rozšíření EU 21%) podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé spotřebě elektřiny v Evropské unii v roce 2010 a stanovila pro jednotlivé členské státy „referenční hodnoty“ pro stanovení vnitrostátních indikativních cílů.

 

Směrnice se velice podrobně zabývá důvody svého přijetí. Lze je rozdělit do několika okruhů:

– Plnění mezinárodních závazků

– Snížení závislosti na dovozu energetických surovin

– Sjednocení definic

– Zaměstnanost

– Rozvoj venkova

– Poskytnutí jistoty investorům

– Zohlednění možností členských států

– Zvýšení energetické účinnosti

– Podpora výzkumu a vývoje

– Přezhraniční spolupráce

– Záruky původu

– Podpora výstavby nových zařízení na výrobu energie z OZ

– Využití biomasy

– Udržitelnost biopaliv

– Internalizace externalit

– Informovanost

 

Směrnice zásadním způsobem mění komunitární právní úpravu podpory obnovitelných zdrojů energie. Komplexně upravuje podporu jejich využívání nejen pro výrobu elektřiny, ale i pro vytápění a chlazení, v dopravě atd. Klade důraz na objektivitu, transparentnost a zabránění duplicitních podpor. Zohledňuje možnosti jednotlivých členských států a umožňuje jejich spolupráci, a to i s třetími zeměmi. Zdůrazňuje význam osvěty, poradenství a přístupu k informacím. Bere v potaz ochranu těch složek životního prostředí, které mohou být využíváním obnovitelných zdrojů energie poškozeny (půda, voda, ekosystémy …). Ukládá povinnost sledovat dopady pěstování biomasy. Na základě stanovených pravidelných hodnocení předpokládá další úpravu podpory využívání obnovitelných zdrojů energie.

Implementace Směrnice bude mít za následek změnu zejména stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o využívání obnovitelných zdrojů energie, energetického zákona a dalších právních předpisů České republiky.

 

Celý článek je otištěn v čísle 6/09 časopisu Energie 21.

Autor:  Mgr. Helena Doležalová, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *