Novelizace vyhlášky o podmínkách přípojení

Vyhláška ERÚ č. 81/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, vstoupila v platnost 1. dubna 2010. Připravil ji Energetický regulační úřad (ERÚ) ve spolupráci s distribučními společnostmi a provozovatelem přenosové soustavy. Hlavním důvodem novelizace byl vysoký podíl spekulativních rezervací pro připojení fotovoltaických elektráren.

Spekulanti využívali nedokonalostí dosavadní vyhlášky, například skutečnosti, že bylo možno si rezervovat výkon i na cizí nemovitost bez vědomí vlastníka. Stejně tak bylo možno rezervovat výkon bez ohledu na skutečnost, zda žadatel vlastní potřebné pozemky. Spekulanti následně prodávali rezervované kapacity vlastníkům nemovitostí nebo pozemků přesto, že pořízení rezervace bylo v podstatě zdarma.

Podle ERÚ jsou hlavními cíli novelizace, kromě odstranění dílčích nedostatků dosavadní vyhlášky, především jednoznačně definovat podmínky a postup pro posuzování žádostí o připojení k elektrizační soustavě, a zároveň nastavit takové mechanismy, které by co nejvíce zúžily prostor pro spekulativní blokování kapacit v přenosové nebo distribuční soustavě pro nově se připojující zdroje.

 

Zásadní změna spočívá ve vynechání jednoho kroku. Napříště nebudou distribuční společnosti vydávat stanoviska, na jejichž základě mohl žadatel zahájit výstavbu, ale v případě, že zdroj je možno připojit, obdrží žadatel přímo návrh smlouvy. Návrh smlouvy je distribuční společnost povinna zaslat do 30 dnů, pokud se jedná o připojení do sítí nízkého napětí, v ostatních případech 60 dnů; v případě připojení do přenosové soustavy se lhůta prodlužuje na 90 dnů. Stejně dlouhé jsou termíny pro podpis smlouvy ze strany žadatele o připojení.

Podle nové úpravy musí být zdroj připojen do 180 dnů od uzavření smlouvy při výkonu do 30 kWp a do jednoho roku při výkonu nad 30 kWp. Toto ustanovení lze vykládat dvěma způsoby, ERÚ uvádí, že po tuto dobu platí rezervace výkonu, některé distribuční společnosti hodlají „maximálně využívat zákonné lhůty“, což může znamenat, že fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 30 kWp budou připojovány až v příštím roce.

Stávající stanoviska musí být převedena na smlouvy, povinnost požádat o návrh smlouvy však leží na žadateli o připojení, musí tak učinit do 31. 7. 2010, jinak rezervace výkonu zaniká. Neexistuje povinnost na tuto skutečnost držitele kladného stanoviska upozornit. Pokud držitel kladného stanoviska požádá o uzavření smlouvy po 31. 5. 2010, nemusí být připojen v letošním roce i v případě systémů do 30 kWp.

 

Souhlas vlastníka nemovitosti a harmonogram projektu výstavby jsou opatření, která jednoznačně odlišují reálné a spekulativní rezervace. Jedná se přitom o požadavky, jejichž splnění je pro reálné investory relativně jednoduché. Stejně tak je reálný investor ochoten zaplatit zálohu na podíl na nákladech připojení.

Naopak v případě požadovaných informací od stavebního úřadu je překvapivé, že regulátor zvolil řešení, podle něhož požadavky na projekty nad 5 MWp jsou mírnější než požadavky na projekty menší. Povinnost doložit pro projekty do 5 MWp soulad s územním plánem prakticky znemožňuje instalace na zemědělské půdě. Naproti tomu pro projekty nad 5 MWp je požadována pouze informace stavebního úřadu o podmínkách vydání územního rozhodnutí. Projekty nad 5 MWp jsou tímto jednoznačně zvýhodněny.

 

Výstavbu fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě je v každém případě možno považovat za spornou. Přesto lze tvrdit, že projekty nad 5 MWp jsou ze všech environmentálních i estetických hledisek vnímány výrazně negativněji než instalace menší. Rovněž z hlediska případných vlivů na elektrizační soustavu jsou rozptýlené menší zdroje vhodnější než centralizovaná velkovýrobna.

 

Studie připojitelnosti byla u větších projektů vyžadována již dříve, ale nová vyhláška ji zavádí povinně pro všechny žádosti o připojení do vysokého a velmi vysokého napětí.

Vyhláška však neurčuje výkon, od kterého může být studie vyžadována v případě připojení do sítí nízkého napětí. Rozhodující je, zda podle názoru posuzovatele distribuční soustavy může nová výrobna mít vliv na spolehlivost provozu soustavy. Lze očekávat, že od výkonu 100 kWp bude studie připojitelnosti vyžadována vždy.

Podle informací ERÚ není vyloučena další novelizace vyhlášky ještě před koncem roku, pokud se nashromáždí větší množství relevantních podnětů.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 3/10 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Bronislav Bechník, Ph. D., Czech RE Agency, o. p. s.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *