02.11.2015 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osvobození od daně u zdrojů energie z biomasy

Prvního ledna 2016 nabude účinnosti zákon č. 23/2015 Sb. ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tím se změní i podmínky pro osvobození od daně z nemovitých věcí ve vztahu k využívání biomasy. Zpřísňuje se podmínka využívání energie z biomasy, a to tak, že musí jít o jiný způsob, než její přímé spalování.

Zkrácená verze článku. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2015.

Podle současného znění ustanovení § 9 odst. 1 písm. m) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně ze staveb a jednotek, kromě jiných osvobozeny zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně jako zdroje energie z biomasy.

Podle dalšího písmene r) tohoto ustanovení jsou osvobozeny také zdanitelné stavby nebo jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy.

Zákon č. 23/2015 Sb.

Zákonem 23/2015 Sb. se zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, v mnoha částech změní následkem potřeby řešit současné problémy mj. ovlivněním chování lidí zvýšením jejich motivace k žádoucímu výběru z různých možností jednání.

Na základě tohoto zákona se tedy v ustanovení § 9 odst. 1 písm. m) a v § 9 odst. 1 písm. r) doplní na konci textu bodu 11 slova „nejde-li o její přímé spalování“, aby se zvýšila motivace využívat energii z biomasy jiným, k životnímu prostředí a lidskému zdraví šetrnějším způsobem.

Nicméně zohledňuje se též výhodnost centrálního vytápění, neboť se na konec ustanovení § 9 odst. 4 doplní věta „Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. r) se nevztahuje na zdanitelnou stavbu a zdanitelnou jednotku, je-li centrálně vytápěna a napojena na systém rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.“

Podle přechodných ustanovení se pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Dále se podle těchto ustanovení v případě zdanitelných staveb nebo jednotek, u nichž byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona provedena změna spočívající ve změně systému vytápění podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije ustanovení § 9 odst. 4 věty poslední zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí.

Výše uvedená ustanovení zákona č. 23/2015 Sb. nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.1

Odůvodnění pro změny

Důvodová zpráva2 k bodu 33, kterým se mění ustanovení § 9 odst. 1 písm. m) bod 11 zákona o dani z nemovitých věcí uvádí, že se upřesňuje vymezení podmínky pro osvobození od daně ze staveb a jednotek v tom smyslu, že jsou od daně osvobozeny pouze zdanitelné stavby, popř. zdanitelné jednotky, ve kterých je energie z biomasy získávána jiným způsobem než jejím přímým spalováním, a to proto, že při přímém (roštovém) spalování biomasy vznikají nežádoucí zplodiny, zejména sloučeniny dusíku.

Důvodová zpráva dále zmiňuje, že měněné ustanovení bylo převzato z vyhlášky č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (tato vyhláška byla zrušena zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. ze dne 10. října 2013, o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů).

V důvodové zprávě je též uvedeno, že poskytnutí osvobození není vázáno na přesnější vymezení podmínek, při jejichž splnění se osvobození od daně ze staveb a jednotek pro zdanitelné stavby poskytne, jako je tomu např. v bodě 9, který se týká výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům.

Obdobně důvodová zpráva odůvodňuje i změnu v bodu 37, kterým se mění ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona o dani z nemovitých věcí.

Ostatně důvodová zpráva připomíná, že navrhovaná právní úprava nemá přímý vliv na podnikatelské prostředí, na ostatní veřejné rozpočty, na specifické skupiny obyvatel včetně národnostních menšin ani na životní prostředí. Ovlivňuje je totiž nepřímo.

Důvody výše uvedených změn lze dovozovat i ze zpráv o životním prostředí České republiky. Tyto zprávy jsou každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994. Jsou předkládány ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.

Zpráva zdůrazňuje, že zásadním zdrojem emisí i nadále zůstává vytápění domácností, které je závislé na aktuálních meteorologických podmínkách, a že množství produkovaných emisí závisí na kvalitě používaných kotlů a kvalitě palivového materiálu.

Nízká podpora realizací

Ačkoli se snižují emise v průmyslu apod., stále zůstává problémem lokální vytápění domácností. I přes rozšiřování různých typů podpory změny systému vytápění je tato podpora dosud nedostatečná a v žádoucí míře nezohledňuje aktuální ekonomickou situaci těch osob, které by měly změnit způsob vytápění. Na jednu stranu stále přibývá informací o možnostech žádoucích změn, na druhou stranu chybí potřebné prostředky pro podporu jejich realizace.

Porovnáním úspory na dani z nemovitých věcí a nákladů na pořízení takového zařízení, které by využívalo biomasu bez jejího přímého spalování, lze dospět k závěru, že změna podmínek pro osvobození od daně pravděpodobně nebude mít masovou odezvu. Stále je totiž poměrně nedostatečně zohledňováno množství případů, v nichž by byla změna využívání energie z biomasy žádoucí, jakož i jejich lokalizace a převažující věková a příjmová skupina obyvatel, kterých se tento problém týká. Podpora změn využívání biomasy by však měla být taková, aby byla realizace těchto změn reálná ve většině případů.

JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.

Zdroje:

1 ASPI[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR.

2 Důvodová zpráva k novele zákona o dani z nemovitých věcí. Dostupné z: www.psp.cz

3 Zpráva o životním prostředí České republiky 2013. Dostupná z: http://www.mzp.cz

Obrázky:

Od daně z nemovitých věcí budou osvobozeny ty zdroje energie z biomasy, kde nedochází k přímému spalování (například bioplynové stanice). Foto Zuzana Fialová

Změna daňových podmínek zvýhodní centrální zdroje energie z biomasy oproti lokálním zdrojům v domácnostech. Foto archiv/Energie 21 

 

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down