Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla

Výchozí situace České republiky v oblasti využití a rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je poměrně dobrá. Zdroje KVET a centralizované zásobování teplem mají v ČR dlouholetou tradici, jsou dostupné technologie a existuje dostatek provozních zkušeností i know-how pro přípravu a realizaci nových projektů.

Podpora KVET je zakotvena v zákoně č. 458/2000 Sb.(novela č. 670/2004 Sb.), o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). V tomto zákoně je již implementována i Směrnice 2004/8/ES. Podpora KVET je rovněž zakotvena v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Obecná podpora KVET je deklarována ve Státní energetické koncepci i ve Státní politice životního prostředí.

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla s dálkovým zásobováním teplem je oproti jiným variantám nejekologičtější a nejekonomičtější. Využití nedostatkového hnědého uhlí, resp. využití tepla v tomto palivu je podstatně vyšší než u současných i budoucích kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí (až o 30 %). Tím se významně prodlužuje životnost domácích uhelných zásob. Význam kombinované výroby elektřiny a tepla je i v centru pozornosti EU, kdy je v řadě Směrnic vyjadřován požadavek potřeby rozvoje a prosazování této technologie.

 

Jak vyplývá z výše uvedených informací, je podpora kombinované výroby elektřiny a tepla zakotvena jak v oficiálních dokumentech Evropské unie, tak v české legislativě a je součástí priorit v energetické oblasti. V programovacím období 2007 – 2013 mohou podnikatelé v České republice na tuto oblast získat dotaci z programu Eko-energie, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

V rámci 1. výzvy programu Eko-energie bylo celkem podáno 583 žádostí o dotaci ve výši 10,4 mld. Kč. Podpořeno bylo 142 projektů, jejichž celková výše dotace činí 1,6 mld. Kč. V rámci části 2. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie bylo podáno 146 žádostí o dotaci v celkové výši 1,1 mld. Kč. Podporu získalo 64 projektů, jejichž celková výše dotace činí asi 393 tis. Kč.

 

Celý článek je otištěn v čísle 4/09 časopisu Energie 21.

Autor: Mgr. Lucie Veselá, konzultantka poradenské společnosti PNO Consultants, s. r. o.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *