Podpory energetické biomasy v gesci Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR se snaží přistupovat k podporám energetické biomasy koncepčně. Produkce a využívání energetické biomasy jsou tak podporovány několika cestami. Důležitým aspektem přitom zůstává sledování indikativních cílů EU pro obnovitelné zdroje energie. Česká republika jako člen EU se přitom musí řídit legislativou EU. Ta například nedovoluje subvenční duplicitu. MZe ČR se proto snaží maximálně využívat možností aplikace celoevropských podpor.

Indikativních cíle EU pro obnovitelné zdroje energie jsou dosažení 5,75% podílu dopravních biopaliv na celkové spotřebě dopravních paliv do roku 2010, do roku 2020 by tento podíl měl činit až 10 % Do roku 2020 by rovněž v EU mělo být dosaženo 20% podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě. Pro ČR byl tento závazek stanoven ve výši 13 %.

           

V souladu s Evropskou energetickou politikou, která má za cíl nahradit část dopravních paliv dostupných na trhu biopalivy, byla i v ČR již v roce 2007 novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, uzákoněna povinnost přimíchávání biosložky do fosilních dopravních paliv. V praxi se toto opatření promítlo postupným růstem podílu biosložky v palivech.

 

Dalším krokem legislativní podpory biopaliv je Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv. Tento program, připravený  MZe ve spolupráci s dalšími resorty, by měl umožnit podporu a tím i vyšší uplatnění 100% biopaliv a jejich vysokoprocentních směsí (SMN 30, E85, E95, čistý rostlinný olej, bioplyn). Podpora v tomto případě bude spočívat v úlevě na spotřební dani.

 

Počátkem roku 2009 byl Vládou ČR přijat Akční plán pro biomasu na období 2009 – 2011. Byl zpracován na základě Akčního plánu pro biomasu EU (COM(2005)628) a doporučení Evropské komise členským zemím zpracovat národní akční plány. Měl by pomoci i při inovaci a dalším stanovení koncepce rozvoje fytoenergetiky v rámci podpůrných programů Ministerstva zemědělství.

 

Investiční podpory energetické biomase jsou aplikovány zejména ve formě podpor jejího zpracování. V rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV) mohou zemědělští podnikatelé získat až 60 % finančních prostředků potřebných na výstavbu či instalaci zařízení pro zpracování energetické biomasy, přičemž 75 % finanční podpory je hrazeno ze zdrojů EU, 25 % pak z národního rozpočtu ČR. Podpora se týká investic do zařízení jakými jsou například peletárny, briketárny, kotle na biomasu, bioplynové stanice, kogenerační jednotky či další podobné technologické celky využívající primárně biomasu.

 

V současnosti jedinou přímou podporou na plochu pro pěstování energetických plodin dostupnou pro naše zemědělce je, stejně jako v loňském roce, podpora pěstování energetických plodin, tzv. „uhlíkový kredit“ nebo „C-kredit“. V roce 2009 bude tato podpora aplikována naposledy. V rámci celé EU bude od roku 2010 zrušena

 

Přísné podmínky pro vyplácení podpory zmírněny nebyly. Žadatelé by proto měli brát více na zřetel rizika sankcí, které přináší nesplnění stanovených kriterií. Nejčastějším problémem je nedodání množství energetické plodiny odpovídající alespoň reprezentativnímu výnosu. Častým problémem je také odstoupení odběratele od smlouvy, která je podmínkou žádosti, nebo jeho insolventnost.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Jan Bednár, MZe ČR, Odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie, Ing. Anna Hrdličková, MZeČR, Odbor Řídící orgán PRV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *