Pokyny pro autory odborných příspěvků

Některé odborné příspěvky zařazované do časopisu Energie 21 mají charakter vědecké práce a tudíž jsou psány klasickou osnovou s členěním typu úvod, metodika, výsledky diskuse a závěr. Zde uvádíme přesné pokyny pro psaní těchto článků.

Redakce přijímá příspěvky (články) v češtině nebo slovenštině. Příspěvek by měl být určen výhradně pro publikaci v Energii 21 (neměl by být současně publikován v jiných odborných časopisech). Přetištění je možné jen se souhlasem redakce.

Zaslané materiály jsou posouzeny členy redakce, zda odpovídají profilu časopisu a dokumentačním požadavkům, a poté předány k vyjádření oponentům. Na základě oponentských posudků rozhodne redakce, bude-li článek přijat do tisku v původním znění nebo odeslán autorovi zpět k doplnění či přepracování. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy a rukopis v případě nutnosti zkrátit. Redakčně významně upravené texty se posílají před vytištěním autorům k autorské korektuře.

 

Zpracování rukopisu

Původní práce a přehledné články mají standardní členění: titulní strana, souhrn, vlastní text, seznam literatury a dokumentaci.

Titulní strana – obsahuje název práce. Název práce musí být stručný a výstižný (max. 6 slov).

Souhrn – se uveřejňuje v češtině/slovenštině a v angličtině, v rozsahu do 15 řádků. Souhrn je důležitou součástí sdělení, proto je nezbytné, aby byl při zachované stručnosti co nejvýstižnější. Text souhrnu se graficky nečlení. Redakce může zajistit jazykovou korekturu anglického souhrnu, případně překlad, lépe je však když si jej autor zajistí sám.

Vlastní text – příspěvek charakteru odborné práce by měl obsahovat klasické členění, tedy úvod, materiál a metodiku, vlastní výsledky, diskusi a závěr. Použije-li autor v textu zkratky, musí příslušné výrazy poprvé použít v plném znění s následující zkratkou uvedenou v závorce.

Seznam literatury – odkazy na literaturu se uvádějí za citovanou částí textu, a to pouze uvedením pořadového čísla v horním indexu podle seznamu literatury. Pokud je citováno více autorů, mezi jednotlivými čísly se dělá čárka, příp. pomlčka bez mezer. Seznam literatury se sestavuje nikoli podle abecedy, ale v chronologickém pořadí podle toho, který autor je citován jako první, druhý atd.

Formální úprava seznamu literatury se řídí následujícími pravidly: po uvedení příjmení a iniciál křestních jmen autorů (píší se tečky, mezery, mezi jednotlivými autory se píše čárka a za posledním autorem dvojtečka) se píše plný název citované práce v jazyce originálu, název časopisu, rok vydání, ročník (číslo), strany citované práce. U monografií se navíc uvádí místo vydání, nakladatel, rok vydání a celkový počet stran. Používání písma, mezer, čárek, teček a středníků je patrné na uvedených příkladech. Pokud je autorů tři a méně, uvádějí se v citaci všichni autoři. Pokud je jich více než tři, uvedou se první tři a následně et al./a kol.

Jména autora a spoluautorů – prosíme uvést včetně titulů, vědeckých hodností a pracovišť. U prvního (hlavního) autora plnou kontaktní adresu, telefonické, faxové, e-mailové spojení včetně rodného čísla a bankovního spojení (č. ú., kód banky, specifický symbol, místo bankovní instituce).

Dokumentace – práci lze doplnit tabulkami, grafy, schématy a obrázky. Redakce přijímá fotografie (minimální velikost 9 x 13 cm), diapozitivy a materiály z ostatních zobrazovacích technik v kvalitě vhodné pro tisk. Perokresby by měly být nejméně v měřítku 1 : 1, kreslené tuší nebo tenkým černým fixem. Dokumentační materiál musí být popsán a očíslován v souladu s popisem dokumentace v textu. Tabulky, grafy, schémata a popis k obrázkům uvádějte na konci článku za oddílem literatura a adresou autora. Šipky, obrysové čáry nebo popis zobrazení je vhodné udělat na kopii schématu, perokresby, fotografie apod. V tisku se originál graficky upraví podle této kopie.

 

Technické požadavky

Materiály zasílejte na adresu redakce nejlépe e-mailem, případně na disketě. Disketa a originální dokumentační materiály budou vráceny. Rozsah článku (včetně literatury, bez příloh) by neměl překročit 6, maximálně 8 stran v programu Word (nastavení – okraje stránky L, P, H, S 2,5, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5).

Soubory na disketě, CD, DVD disku je možno poslat v kterémkoli z běžných textových editorů (MS Word – doporučujeme uložit soubor s koncovkou DOC a minimální grafické formátování textu). Elektronicky zpracované obrázky zasílejte ve formátu TIF, EPS, JPG v rozlišení 300 dpi. Paměťové médium označte jménem, názvem souboru a použitého textového editoru.

Grafy zpracované v některém z tabulkových procesorů (Excel) je ideální dodat navíc vytištěné pro eliminaci případných chyb.

Grafické zpracování dodaných materiálů pro tisk zajišťuje grafické studio vydavatele.

 

Redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *