Představujeme novou redakční radu

Mezníkem v životě Energie 21 bylo ustavení redakční rady. Zvýšila se prestiž časopisu a otevřel další prostor pro informace z výzkumu, školství, státní správy, ale i z výrobní a obchodní sféry. Členy nové redakční rady jsme představili čtenářům a současně jsme jim položili tři otázky k aktuálním ekonomickým problémům.

Redakční rada časopisu Energie 21:

 

Ing. Bronislav Bechnik, Ph.D.

Odborný redaktor portálu TZB-info a spolupracovník Czech RE Agency na projektech propagace obnovitelných zdrojů energie. Od roku 1993 se věnuje směřování k trvale udržitelnému způsobu života, především na osobní a rodinné úrovni. Za nejdůležitější odvětví hospodářství považuje zemědělství na regionální i globální úrovni.

 

Mgr. Michal Janeček

Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Deset let pracoval na manažerských pozicích v českých i u zahraničních společnostech, pak vstoupil do prostředí větrných elektráren. V roce 2008 zvolen předsedou České společnosti pro větrnou energii, kde se zabývá zejména mediální propagací, osvětou, jednáním s politiky a úřady a navazováním mezinárodní spolupráce.

 

Ing. Jan Mackovič

Vystudoval Stavební fakultu ČVUT. Po studiu pracoval ve firmě BioPlan Konsult, kde  zpracovával energetické audity a koncepce, studie proveditelnosti. Podílel se na zajištění pilotního kurzu Solarteur® v ČR. V současné době pracuje ve společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., v odboru rozvoje.

 

Ing. Vlastimil Myslil, CSc.

Vystudoval stavební inženýrství a souběžně i hydrogeologii. V tomto oboru pracoval mnoho let na výzkumných a praktických úkolech u nás i v zahraničí (OSN, WHO, Unicef, Senegal, Maroko, Uganda, Indie, Afganistan). Nyní pracuje v soukromém sektoru. Jeho hlavním zájmem je zemské teplo ve všech formách energetického využití.

 

Ing. Václav Sladký, CSc.

Absolvoval VŠE v Praze, pak i vědeckou aspiranturu na Technické fakultě ČZU. Dlouholetý pracovník VÚZT Praha-Ruzyně v mnoha výzkumných oborech, včetně zemědělské energetiky a obnovitelných zdrojů. V posledních létech působí jako odborný poradce ve VÜZT Praha a v několika dalších odborných agenturách a svazech. Těžiště jeho práce je v aplikovaném výzkumu pro přímé využití OZE v praxi.

 

Ing. Vladimír Stupavský

Pracuje v Českém sdružení pro biomasu CZ Biom, nyní na pozici místopředsedy. Zabývá se problematikou biopaliv – především tvarových a kapalných. Řídí několik tuzemských a zahraničních projektů, věnuje se fundraisingovým aktivitám a je zodpovědný za správu portálu www.biom.cz. Mezi jeho projekty patří i příprava Akčního plánu pro biomasu nebo zpracování Podrobné bilance obnovitelných zdrojů energie – části o biomase – pro Nezávislou energetickou komisi.

 

Ing. Marek Světlík

Působí na MZe ČR v Praze ve funkci vedoucího oddělení OZE a zástupce ředitele odboru ekologického zemědělství a OZE. V roce 2009 zakončil studium vzdělávacího projektu European Energy Manager a obdržel certifikát IHK platný v ČR, Německu i na úrovni EU. Je uznávaným odborníkem zejména v oblasti energetického využívání biomasy a biopaliv, podílí se na vzniku koncepčních dokumentů v ČR, zabývá se energetickým auditem.

 

Mgr. Radovan Šejvl

Pracuje jako technický poradce v oblasti energetických úspor. Zajišťuji provoz Energetického konzultačního a informačního střediska EKIS v Bučovicích, které se specializuje na technické systémy pro výrobu elektrické energie z biomasy. Věnuje se i publikační činnosti, pořádání odborných seminářů a vzdělávacích akcí s tematikou environmentální energetiky a úspor. V rámci profesní orientace se věnuje navrhování  energetických celků.

 

Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.

Po absolvování studia na VŠCHT Praha, obor technologie vody, působila jako středoškolská profesorka na SLŠ ve Žluticích. Od roku 2001 je ředitelkou spol. Žlutická teplárenská, a. s., která provozuje Centrální výtopnu na spalování biomasy. I při své náročné práci v roce 2008 úspěšně obhájila na VŠCHT Praha, Ústavu energetiky, disertační práci v oboru spalování biomasy.

 

Ing. Vladimír Vlk

Po ukončení FSI ČVUT pracoval v energetice. Získal provozní zkušenosti v jaderné elektrárně Dukovany, v elektrárně Mělník a ve společnosti Škoda Praha. Od roku 1992 působil v soukromém sektoru jako konzultant v oblasti energetiky a životního prostředí, projektování a provádění energetických auditů. Nyní je na pozici ředitele odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP ČR. Jeho hlavním cílem je vytvoření systematizace OZE v podmínkách ČR v návaznosti na legislativu EU, rozvoj teplárenství, energetická efektivita a realizace úspor.

 

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Akademická pracovnice Fakulty technologie ochrany prostředí, Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Hlavní náplní její pedagogické, vědecké a výzkumné práce jsou biologické systémy v ochraně prostředí, což zahrnuje biologické čištění odpadních vod, zpracování kalů a organických materiálů, zacházení s bioodpady i biologické čištění bioplynu. Úzce přitom spolupracuje s praxí.

 

Členům redakční rady jsme položili tři otázky k aktuálním ekonomickým problémům:

1. Hlavním obsahem zpráv je dnes finanční krize. Jak se konkrétně projevuje v oboru, kde působíte?

2. Někteří výrobci požadují od státu podporu prodeje svých produktů. Vedle toho se ale propagují například úspory energie. Není v tom rozpor?
3. Kam by měla směřovat energetická politika České republiky v příštích deseti letech?

Odpovědi jsou otištěny v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

 

Připravil: Ing. Jiří Trnavský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *