Pribúdajú nové druhy paliv

V dnešnej dobre je najrozšírenejším palivom pre pohon automobilov benzín a nafta aj keď v posledných rokoch sa začali využívať aj skvapalnený zemný plyn (LPG), či stlačený zemný plyn (CNG). S veľkou pravdepodobnosťou v dohľadnej dobre pribudne na čerpacie stanice po celom svete nový druh, resp. nové druhy palív, ktoré by mali byť aj šetrnejšie k životnému prostrediu. Napríklad vodík.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2015.

Prírodne podmienky v rozvojových krajinách majú sľubné vyhliadky pre využitie „čistejších“ zdrojov energie, ako je solárna a veterná energia, zatiaľ čo ich distribučné energetické systémy sú často málo rozvinuté, ak nie neexistujúce, v porovnaní s priemyselne vyspelými krajinami. Vodík predstavuje palivo, ktoré môže byť práve pomocou takýchto zdrojov vyrábané.

Takmer každá automobilka už testuje automobily s využitím palivových článkov. Vodík nie je primárnym zdrojom energie, ako je napr. ropa, uhlie alebo zemný plyn, ale je nosičom energie. Samotnému využitiu vodíka v oblasti dopravy predchádza jeho výroba, kde vo všeobecnosti rozlišujeme niekoľko rôznych foriem jeho získavania. Po fáze výroby vodíka je potrebné riešiť aj jeho skladovanie a následne distribúciu, čo vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Akumulácia energie do vodíka predstavuje ekologicky prípustný spôsob uskladnenia energie, pričom celkový environmentálny vplyv je daný najmä využitou metódou výroby vodíka. Jeho výroba je možná s využitím fosílnych palív, s využitím obnoviteľných zdrojov alebo s využitím jadrovej energie.

Pre nasadenie vodíka, ale aj akéhokoľvek iného nového paliva, je veľmi dôležité okrem zvládnutia technických prekážok, ekonomické hľadisko a v nemalej miere aj. Na vzorke 50 respondentov sme preto spravili on-line prieskum o informovanosti ľudí o alternatívnych pohonoch. Boli položené tri otázky a výsledky sú zhrnuté v grafoch 1 až 3.

Otázka 1 – Uveďte jedno alternatívne palivo, ktoré by mohlo v budúcnosti nahradiť fosílne palivá v doprave.

Výsledky (graf 1): Na poslednom mieste sú rastlinné oleje, ktoré spomenuli len traja ľudia. Na predposlednom mieste sa ocitol vodík a metanol. Za najlepšie alternatívne palivo, ktoré má podľa opýtaných najväčšiu šancu presadiť sa, je LPG s 19 hlasmi, nasleduje elektrický, resp. hybridný pohon.

Otázka 2 – Prečo by sa mali presadzovať alternatívne palivá?

Výsledky (graf 2): Podľa očakávaní, ľudia vidia nasadzovanie alternatívnych palív najmä v spojitosti so zmenšujúcimi sa zásobami ropy. Čo nás ale prekvapilo je, že až 14 % opýtaných nevie a teda táto odpoveď predbehla v početnosti aj odpoveď ako vysoká cena ropy.

Otázka 3 – Myslíte si, že vodík má ako palivo v doprave uplatnenie? Keď áno, prečo.

Výsledky (graf 3): Až 46 % opýtaných nevie, či sa vodík presadí ako palivo v doprave a 40 % vôbec nepredpokladá, žeby sa vodík mohol v doprave presadiť. 

V tomto malom prieskume len 14 % ľudí odpovedalo, že vodík má šancu sa presadiť ako palivo v doprave. Keď sme následne zisťovali, prečo odpovedali negatívne, uvádzali najmä, že v dôsledku slabej informovanosti o vodíku ako alternatívnom palive a kvôli jeho zatiaľ malému využití v doprave.*

Patrik Verkin, Miroslava Smitková, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Obrázky:

Graf 1 –  Alternatívne palivá v budúcnosti

Graf 2 – Dôvody presadzovania alternatívnych palív

Graf 3 – Budúcnosť vodíka v doprave

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *