Přísnější předpisy pro průmyslové emise

V Evropské unii platí od podzimu 2010 nové právní předpisy, které snižují průmyslové emise z velkých spalovacích zařízení v celé EU. Znamenají velký přínos pro životní prostředí a zdraví evropských občanů – podle předpokladů například klesne počet předčasných úmrtí o 13 000 ročně.

Nová pravidla rovněž povedou ke značným úsporám, neboť sníží administrativní zátěž, a zajistí rovnější podmínky v průmyslu.

Směrnice o průmyslových emisích aktualizuje a slučuje sedm stávajících právních předpisů.  „Hlasování, v němž se Rada vyjádřila pro přijetí nové směrnice o průmyslových emisích, představuje mezník v kontrole průmyslového znečištění v Evropské unii. Pomůže zajistit úroveň ochrany před průmyslovým znečištěním, jakou si občané EU zasluhují, uvedl v této souvislosti komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik. Významně posílí současný právní rámec, který přispívá k menšímu znečištění ovzduší a životního prostředí, a stane se důležitou hybnou silou ekologických inovací,“ dodal.

 

Uplatňování nejlepší techniky

Hlavním cílem nové směrnice je důsledněji uplatňovat nejlepší dostupné techniky (BAT); díky čemuž budou závěry BAT výchozím bodem v postupu vydávání povolení. Návrh upravuje minimální emisní limity, které se vztahují na spalovací zařízení v celé EU, aby je s technikami BAT sladil.

Tyto požadavky by měly zajistit, že provozovatelé průmyslových zařízení budou techniky BAT uplatňovat jednotněji a že se tak docílí rovnějších podmínek v průmyslovém odvětví.

Komise zastává názor, že závěry BAT mají zásadní význam pro zavedení technik BAT jasným, vymahatelným a transparentním způsobem ve všech členských státech.

 

Podpora ekologických inovací

Posílená úloha technik BAT má dát jasný signál průmyslu, aby se snažil zajistit vysokou environmentální výkonnost, která je popsána v závěrech BAT, s nižšími náklady. Směrnice rovněž požaduje, aby členské státy aktivně prosazovaly nové techniky, a tím stimulovaly účinný cyklus trvalého zlepšování environmentální výkonnosti průmyslu EU.

Jelikož si autoři směrnice uvědomují, že nadbytečná administrativní zátěž škodí evropskému průmyslu a jeho konkurenceschopnosti na světovém trhu, směrnice snižuje administrativní zátěž na úrovni EU o 32 milionů EUR ročně. Komise bude rovněž nadále spolupracovat s členskými státy při hledání způsobů, jak nadbytečnou administrativní zátěž v souvislosti s prováděním směrnice v budoucích letech odstranit i na vnitrostátní úrovni.

 

Snížení emisí ze spalování

Přestože se za poslední dvě desetiletí podařilo emise významně snížit, hlavním zdrojem emisí látek znečisťujících ovzduší jsou stále spalovací zařízení na fosilní paliva, která využívá energetické odvětví.

Směrnice stanoví přísnější emisní limity pro největší zařízení v celé EU, aby tato zařízení přiměla uplatňovat techniky BAT. Výsledný přínos snížení emisí lze vyjádřit 7 až 28 miliardami EUR ročně a zároveň snížením počtu předčasných úmrtí o 13 000 ročně. Jde o úspory z hlediska sníženého dopadu znečisťujících látek z velkých spalovacích zařízení na zdraví občanů EU po zohlednění prováděcích nákladů, např. nákladů na instalaci zařízení na snižování emisí, jež vzniknou jejich provozovatelům. 

Směrnice zajišťuje, aby tato zařízení významně snížila škodlivé emise, a zároveň nabízí dostatečnou pružnost, jež má zaručit krátkodobé i dlouhodobé zabezpečení dodávek energie v EU.

 

Lepší nástroje pro kontrolu

Nová směrnice obsahuje řadu vylepšených mechanismů, které členským státům umožní kontrolovat a prosazovat soulad s novou legislativou. Značně byla posílena ustanovení týkající se sledování a vykazování emisí a inspekce ochrany životního prostředí. Zlepšení byla provedena rovněž s ohledem na přístup veřejnosti k informacím. Jasnější požadavky na provádění ze strany členských států Komisi usnadní snahu o zajištění toho, aby směrnice byla uplatňována v plné míře.

Směrnice vstoupila v platnost po vyhlášení v Úředním věstníku před koncem roku 2010. Členské státy nyní mají dva roky na to, aby směrnici zapracovaly do vnitrostátního práva a začaly novou legislativu uplatňovat. Další podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm

 

Red (Zdroj: European Commission)

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2011 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *