Produkce pelet s certifikovanou kvalitou

Mezinárodní certifikace ENplus, která sjednotila evropský trh s peletami a umožnila výrobcům a zákazníkům obchodovat napříč hranicemi, dorazila letos i do Česka. Právo udělovat certifikát získal začátkem roku 2013 Klastr Česká peleta. Při nákupu paliva pro vytápění peletovými topidly je proto třeba hledat pelety se značkou ENplus, která nahradila končící systémy DIN+ a ÖNORM.

Certifikace ENplus zaručuje kvalitu dřevních pelet tak, aby chránila všechny zúčastněné. Zákazník má zaručeno, že peleta vyhovuje přísným normám a byla dodána odpovídajícím způsobem. Prodejci mají jistotu, že rozvážejí kvalitní pelety.

Výrobce pelet může případným kontrolorům zpětně předložit vzorek výroby za kterékoliv zjišťované období. A výrobci kotlů a kamen se mohou bránit při reklamacích, kdy kotle nedosahují slibovaných parametrů nebo byly poničeny kvůli použití nekvalitních pelet.

 

Kvalita je pod kontrolou

Certifikované pelety splňují požadavky evropské normy EN 14961-2, která určuje základní parametry a kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším novým kritériem je teplota tání popela, aby se zabránilo jeho struskování a napékání na hořáky.

ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva:

– Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela.

– Třída A2 se používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5 %.

– Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry.

Certifikace ENplus zahrnuje řadu dílčích opatření, jedním z nich je také doložení původu dřeva, resp. piliny na základě certifikací PEFC nebo FSC. Tyto certifikace původu dřeva jsou mezi dřevozpracujícím průmyslem dostatečně zavedeny a jsou výrobci pelet vyžadovány. Výrobci i distributoři ENplus pelet jsou během roku kontrolováni, zda dodržují normativně stanovené parametry při výrobě, skladování i manipulaci s peletami. Ve výrobně se průběžně v předem dané četnosti odebírají vzorky, které se hned zkouší z pohledu kvality a uchovávají se pro pozdější kontroly nebo řešení reklamací. Jednou za rok jsou peletárny kontrolovány auditem, který sleduje výrobní proces a systém udržování kvality. U velkých pil jsou tyto certifikace v podstatě samozřejmostí, důležitým měřítkem v oboru je udržitelnost, která musí být doložitelná v celém výrobním řetězci. Minimálně 3/4 produkce pelet v České republice tak již má certifikace původu dřeva.

 

Jak získat certifikaci

Žadatelem o ENplus certifikaci může být výrobce pelet nebo prodejce volně ložených pelet, prodejci sáčkovaných pelet ENplus certifikaci nepodléhají. Certifikaci uděluje od 1. 1. 2013 Klastr Česká peleta. Spolupracuje se zkušebnami a auditory, kteří mají oprávnění vykonávat zkoušky pro ENplus certifikaci. V ČR je to zatím společnost TÜV Nord Czech. Žadatelé uzavírají s certifikační organizací smlouvu o dohlížení na výrobní i přepravní proces. Jakmile je potvrzeno, že splňují všechna měřítka, Klastr povolí používání značky ENplus. Každá dodávka pelet cisternou nebo 15kg sáček má potom svoje identifikační číslo výrobce.

Certifikace ENplus pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné zásadní náklady navíc oproti původním systémům. Naopak ENplus přispívá k lépe fungujícímu konkurenčnímu prostředí, protože zákazníci si mohou vybírat mezi vícero výrobci, kteří všichni garantují stejně vysokou kvalitu pelet. Výrobcům pelet zase certifikace přináší snadnější přístup na nové trhy.

 

Nabídka se zvyšuje

Největší výrobce ENplus pelet na českém území je v moravskoslezském Paskově. Jedná se o peletárnu společnosti Mayr-Melnhof Pellets, která produkuje ročně 80 tisíc tun kvalitních ENplus pelet. Paskovští je zaslouženě označují jako královské, výrobě pelet se zde věnují od roku 2007. Paskovské pelety jsou vyváženy do mnoha zemí EU, nejvíce do Itálie, Rakouska, Německa a posilují se i vývozy na Slovensko. Hlavní snahou je však uplatnit co nejvyšší podíl vyrobených pelet lokálně, u českých zákazníků každoročně končí značná část produkce a podíl se stále zvyšuje.

Certifikované pelety se vyrábějí i v Trhanově a Chanovicích. Další peletárny, mezi nimi například ECO-VEST a BIOMAC, jsou mezi žadateli. Certifikací také procházejí první dopravci, CDP IVORY a již zmíněný BIOMAC.

Nedávno dostala kulaté razítko ENplus další česká peletárna – Enviterm ze Ždírce nad Doubravou. Pelety zde lisují  z dřevního  prachu,  drtě  a  pilin  dodávaných  místní  pilou.  Srdcem peletárny ve Ždírci jsou dva peletové lisy. Každý z nich lisuje 1,5 tuny za hodinu. Oproti jednomu třítunovému lisu mají dva výhodu v tom, že když není dostatek suroviny nebo když je jeden z nich v opravě, může aspoň jeden lis vždy fungovat. Provoz v peletárně se nesmí zastavit, protože se neustále přiváží nová surovina, dřevní prach, drť a piliny z nedaleké pily. Pelety Enviterm jsou většinou ze smrkového, výjimečně z borovicového dřeva. 60 až 80 procent ze všech pelet zde vyrobených se automaticky sáčkuje do 15 kg pytlů, zbytek se distribuuje jako volně ložené pelety anebo v tunových pytlích zvaných big bag. Celý proces je řízen počítačem s přehlednou vizualizací.

 

Rady pro nákup kotle

Před nákupem kotle nebo kamen na pelety je třeba se  informovat o emisní třídě podle ČSN 303-5, do které je peletový kotel zařazen. Zákon o ochraně ovzduší totiž zakazuje od 1. 9. 2022 používat kotle na tuhá paliva v nižší než 3. třídě. Soustřeďte se na kotle 4. a 5. emisní třídy, můžete na ně získat i státní dotace až 100 tis. Kč.

Peletová kamna nebo kotle potřebují pro správné fungování odpovídající kvalitu paliva, ta je označeno podle celoevropské normy EN (ČSN) 14961-2 jakostí A1. Peleta nesmí být příliš tmavá, to značí vyšší obsah kůry nebo jiných nežádoucích příměsí. Peleta musí působit kompaktním dojem a nesmí se drolit – v dodávce nemá být příliš velké procento jemných částic, to značí nekvalitní zpracování nebo dodávku. Tuto kvalitu zabezpečuje certifikace ENplus

A. jak může zákazník rozpoznat pelety ENplus? Měl by hledat logo ENplus a také identifikační číslo, které by se v závislosti na formě dodávky pelet mělo objevit na pytli nebo u hromadné dodávky na dodacím listu. Všechna čísla jsou pak uvedena na webové stránce ENplus. A nutno dodat, že náklady na certifikace se nijak neprojevují v konečné ceně pelet.

 

Peletová statistika

Současná produkce dřevěných pelet v České republice činí okolo 160 tis. tun, lokálně se v ČR spotřebovává kolem 60 tis. tun pelet ročně, asi dvojnásobek jde na export především do Itálie, Rakouska, Německa a Švýcarska. Asi 20 tis. tun pelet je do ČR dováženo, z tohoto množství jsou odhadem 2/3 opětovně exportovány do západních zemí. Nejčastější dovozy plynou z Rumunska, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska a Polska. Na jihu Čech a Moravy se často objevují pelety z Rakouska nebo Německa, cena se postupem času na evropském trhu vyrovnává. Hlavní objem u nás spotřebovávaných pelet však jednoznačně tvoří české pelety, odhadem jsou to asi 3/4 domácí spotřeby.

Pod certifikací ENplus je již vyráběno více jak 50 % všech dřevěných pelet, v Rakousku a Německu dokonce přes 90 % vyrobených pelet. U nás se pod označením ENplus vyrábí asi 3/4 produkce pelet, všichni hlavní výrobci pelet mají ENplus již několik let zavedenu. Dá se konstatovat, že bez ENplus certifikace jsou pelety na západních trzích ve větších objemech neprodejné.

 

Ing. Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta

 

Obrázek:

Výroba certifikovaných pelet v Česku se rozšiřuj. Foto archiv/KČP

 

Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2013

.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *