Skrytým zdrojem financí jsou úspory energie

Rostoucí ceny energií zvyšují náklady spojené s jejich spotřebou. Rozšiřuje se tak prostor pro zavedení nových a skutečně efektivních energeticky úsporných opatření. K jejich využití jsou nutné znalosti technologií, praktické zkušenosti a investiční prostředky. To vše nabízí metoda EPC (Energy Performance Contracting).

Energy Performance Contracting (EPC) je komplexní služba umožňující realizovat úspory nákladů v energetickém hospodářství bez nutnosti vynaložení potřebných investičních prostředků v době instalace opatření: Dodavatel energetických služeb nabízí na klíč komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka. Služby zahrnují energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci zařízení, pravidelnou údržbu, výcvik obsluhy i financování projektu. Dodavatel služby dostane za své služby plně zaplaceno jen tehdy, přinese-li projekt úspory energie v dohodnuté výši. Platba dodavateli služby je obvykle nižší než úspora nákladů na nákup energie a souvisejících provozních nákladů zákazníka.

 

Energetickými službami se zabývají firmy označované jako ESCO (Energy Services Company – Firma energetických služeb), které v České republice působí od počátku devadesátých let. Firmy ESCO disponují širokou nabídkou služeb, jako jsou např. služby projekční, inženýrské, technické, manažerské a také finanční. Firma ESCO nese odpovědnost jak za provedení služby, tak zejména za její výsledek, tj.zaručuje úspory vzniklé působením energeticky úsporných opatření realizovaných v rámci EPC kontraktu.

 

Metoda EPC je aplikovatelná v případech s dostatečným potenciálem energetických úspor. Je vždy přínosem, pokud zákazník nedisponuje všemi potřebnými prostředky pro úspěšnou realizaci úsporných opatření, jako jsou dostatečné zkušenosti, kvalifikace, volná kapacita pracovníků nebo možnosti financovaní. Základem aplikovatelnosti EPC je možnost zavedení úspor na takové úrovni, aby pokryly investici do nového zařížení v nepříliš vzdálené perspektivě. Předběžnou informaci o takové možnosti může poskytnout například správně zpracovaný energeticky audit. Metoda najde uplatnění především ve veřejném sektoru, tedy ve zdravotnictví, školství, statní správě, podnicích terciární sféry, ale i ve výrobních podnicích atd. Realizace projektu metodou EPC nenarušuje tok hotovosti zákazníka.

 

Subjekty, které označuje zákon o veřejných zakázkách jako veřejné, dotované a sektorové zadavatele, jsou povinny zadávat poskytování služeb EPC jako veřejnou zakázku.

V současné době se zadávací řízení do jisté míry standardizovalo.

Cílem zadání veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a proto i do určité míry standardizována smlouva o zaručených úsporách energie (smlouva o poskytování energetických služeb) hraje v zadávací dokumentaci důležitou roli. Pro určení nejlepší nabídky je použita soustava hodnotících kritérií, kde největší váhu mají úspory energie v průběhu smluvního vztahu a výše efektivně vynaložené investice.

K hodnocení jsou použita i některá jiná kriteria (např. kvalita technického návrhu aj.), která vytvářejí spolu s předchozími komplexní pohled na ekonomickou výhodnost nabídky pro zadavatele veřejné zakázky.

 

V celé Evropě jsou zaváděny energetické úspory do všech sfér života jednotlivých členských států EU. Nezastupitelné místo při uskutečňování těchto opatření mají finanční instituce díky svým potencionálům volných finančních prostředků.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Připravil Jiří Trnavský (Zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., www.svn.cz)

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *