Stanici je třeba dobře pojistit, ale také ochránit

Na trhu v ČR je několik významných dodavatelů stavebních částí a technologií bioplynových stanic (BPS) a existují tak i různé systémy fungování BPS. Z tohoto pohledu je důležité i jejich pojištění. Společnost Renomia Group pojišťuje více než sto BPS, takže má rozsáhlé zkušenosti. Specializuje se nejen na sjednání pojistného krytí, ale také na likvidaci škod a analýzu rizik BPS, tedy předcházení vzniku škodných událostí.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

Řada provozovatelů bioplynových stanic hledá způsob, jak minimalizovat náklady na pojištění, zejména v omezení rozsahu pojistného krytí. Zde je důležitá kvalita odborného poradenství. V praxi se totiž často setkáváme s BPS, které mají nevhodně nastavené či nedostačující limity pojistného plnění i pro tak klíčová rizika, jako je přerušení provozu či pojištění strojní techniky a elektroniky. Proto je třeba hledat optimální kombinaci kvality pojistného krytí a nákladů, které jsou na pojištění vynakládány.

Pojištění bioplynových stanic v ČR nyní standardně nabízí sedm pojistitelů. Nabídky se liší zejména rozsahem pojistného krytí a ujednáními, které jsou ochotni do pojistných smluv ve prospěch krytí bioplynových stanic zapracovat. Většina pojistitelů k pojištění BPS nepřistupuje jako ke specifické záležitosti, kterou BPS bezpochyby je, ale jako ke standardním předmětům pojištění (budovy, technologie apod.), na které se pak snaží aplikovat své standardní produkty, jako je pojištění majetku, pojištění strojní atd. Podstatné je také, zda jde o pojištění zemědělské bioplynové stanice, či o pojištění skládkové nebo komunální bioplynové stanice.

Pojištění BPS je možné sjednat v rozsahu živel (živelní pojištění). Nejčastěji sjednávané pojištění „sdružený živel“ u většiny pojistitelů kryje škody z pojistných nebezpečí v rozsahu FLEXA. Název je z anglických slov Fire (požár) a Lightning (blesk), EXplosion (výbuch) a Aircraft (pád letadla). Dále jsou ve sdruženém živlu obvykle zahrnuty škody způsobené aerodynamickým třeskem, nárazem nebo pádem dopravního prostředku, kouřem, vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu nebo námrazy, sesuvem půdy, zemětřesením, povodní nebo záplavou apod.

Výhodnější je sjednání pojistného krytí v rozsahu ALL RISKS, které znamená krytí proti všem rizikům, vyjma pojistitelem uvedených výluk (dle pojistných podmínek). Toto pojistné krytí lze na dnešním pojistném trhu získat s relativně minimálním navýšení sazby oproti sjednání v rozsahu sdružený živel. Provozovateli bioplynové stanice to přináší vyšší jistotu a komfort při likvidaci případné škody.

Krytí pouze v rozsahu FLEXA však nepovažujeme za dostatečné, neboť omezuje možnosti uplatnění škody při většině typů hrozících nebezpečí. Provozovatelům doporučujeme pojištění rozšířit o krytí škod způsobených nepřímým úderem blesku (přepětím) nebo zaplavením kejdou či digestátem.

Nejčastější příčinou škodných událostí na BPS je poškození strojní části či elektronické části BPS.  Z tohoto důvodu by pojištění technologické části mělo být řešeno kvalitním strojním pojištěním s rozšířením o elektroniku. Strojní pojištění lze na trhu v ČR standardně sjednat na principu krytí „ALL RISKS“ a mimo jiné kryje i chybu obsluhy, selhání bezpečnostních, měřících a regulačních zařízení či škody způsobené vadou materiálu.

Provozovatelé BPS by měli klást důraz na prevenci a splnění legislativních podmínek jak při výstavbě, tak provozu BPS. Eliminovat důsledky škod na BPS může vhodně konstruovaný pojistný program.

Zdeňka Kováříková a Ing. Tomáš Tragan, Renomia, a. s.

Fotografie:

Při pojištění BPS je třeba hledat optimální kombinaci pojistného krytí a nákladů na pojištění. Foto archiv/Renomia

Provozovatelé by měli klást důraz na prevenci možných škod již při projektování a výstavbě BPS. Foto archiv/Anbra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *