Techagro ve znamení biomasy

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Techagro bude mít v březnu (21. – 25.) v Brně na programu také energetické využití biomasy. Novinkou je mezinárodní výměna zkušeností v oblasti energetické soběstačnosti. Do diskusního fóra se zapojí a své poznatky předají odborníci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Jedním z prezentovaných regionů bude rakouský Güssing, z českých například mikroregion Mikulovsko.

O rozhovor jsme požádali garanta programu, prof. Ing. Jana Marečka, DrSc. (foto), vedoucího Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 

Proč byl vybrán k prezentaci energetické soběstačnosti právě region Güssing?

Tento region leží v jihovýchodní části Rakouska při hranicích s Maďarskem. Z hlediska turistiky a rekreace není ničím významný a vzhledem k územně klimatickým poměrům nemá ani optimální podmínky k intenzivní zemědělské produkci potravin a potravinářských surovin. Proto zde pro zabezpečení údržby krajiny, podmínek zemědělského hospodaření a udržitelného vývoje regionální prosperity vsadili na program energetické soběstačnosti. V rámci evropských i národních dotačních zdrojů jsou realizovány jednotlivé části pilotního projektu dosažení energetické soběstačnosti z obnovitelných zdrojů. Podílejí se na tom i univerzitní a další vědecko-výzkumná pracoviště formou praktického zavádění technicko-technologických řešení vycházejících z nových vědeckých poznatků. Některá tato řešení jsou zcela unikátní a výrazně inovativní. Významnou součástí projektu je i zřízení odborného informačního, konzultačního a projektového centra, které slouží k objektivní informovanosti veřejnosti a pomáhá při řešení podnikatelských aktivit v oblasti energetických a materiálových transformací z obnovitelných zdrojů. Tímto se region Güssing stává jakousi inspirativní výkladní skříní Evropy a modelovým příkladem pro obdobná řešení optimalizace komplexního využití obnovitelných zdrojů energie na úrovni regionů.

 

Jak se podle vás daří využívat energii ze zemědělské biomasy v České republice?

I Česká republika svoji národní dotační politikou a systémem dotací EU podporuje prioritně některé možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, a to i z biomasy. Stále se však nedaří budovat a prakticky naplňovat dlouhodobější strategii, na které se za účelem její realizace sjednotí jednotlivé resorty. Ani značná administrativní zátěž nepřispívá k realizaci řady dobře nastavených projektů materiálového a energetického využití obnovitelných zdrojů. Cílená a vhodně strukturovaná produkce biomasy ze zemědělsky obhospodařovaných ploch může vytvořit stabilní a ziskový zdroj příjmů českých zemědělců. S dobrými výsledky je nyní v České republice provozována řada zařízení k energetické či materiálové transformaci biomasy. Převážně jsou však podnikatelsky provozována izolovaně bez vazeb na hospodaření a život obyvatel v regionech. Přesto však již nyní existují větší či menší územní celky, které se snaží problematiku racionálního využití biomasy řešit komplexněji v příslušných ekonomických, ale i komunálních, sociálních, legislativních a dalších souvislostech.

 

Můžete uvést konkrétní příklad?

Příkladem může být mikroregion Mikulovsko, kde se snaží o právě taková komplexní řešení na základě studie, která exaktně definuje potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v česko-rakouském příhraničí ve vztahu k možnostem a zdrojům mikroregionu.

 

Komu byste doporučil program biomasy na Techagru?

V České republice došlo transformací zemědělství k narovnání majetkoprávních vztahů, avšak transformace hospodaření českých zemědělců a zemědělských podniků v prostředí otevřené ekonomiky je teprve na začátku. Struktura produkce a funkcí zemědělství není v souladu s trvale udržitelným vývojem v řadě aspektů, například ekonomických, environmentálních, sociálních a dalších. Proto je doprovodný program Energetické využití biomasy cíleně orientován k využití především farmáři, pracovníky zemědělských firem, podniků odpadového hospodářství, příslušných orgánů státní správy a samosprávy obcí, měst a regionů. Inspirativní může být i pro zaměstnance agrárního a environmentálního segmentu strojírenství, souvisejících služeb, výzkumu, vývoje a mnohé další subjekty, kteří se o obnovitelné zdroje energie a energetické využití biomasy zajímají.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Redakce

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *