Vykurovanie vzduchovými kolektormi

Slnečné vzduchové kolektory využívajú skutočnosť, že tam kde dopadá slnečné žiarenie na tmavú plochu, vzniká teplo, ktoré sa väčšinou uvoľňuje do okolitého vzduchu. Umenie konštrukcie takéhoto zariadenia spočíva v tom, aby sa okolitý vzduch ohrial na požadovanú teplotnú úroveň, zachytil a využil.

Stručný výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2016.

Systémy využívajúce slnečné vzduchové kolektory sú dnes rozšírené po celom svete. Súčasný trh so solárnou technikou ponúka viacero typov glazovaných aj neglazovaných slnečných vzduchových kolektorov:

– glazované – jednodutinové, dvojdutinové a s kanálovým absorbérom,

– neglazované – s plným absorbérom a s perforovaným absorbérom.

Jednotlivé kolektory sa okrem zasklenia líšia aj konštrukčným prevedením absorbéra.

Jedným zo základných pojmov pri výbere a návrhu akéhokoľvek vykurovania je energetická účinnosť zdroja vykurovania. Energetická účinnosť slnečného kolektora je definovaná ako pomer intenzity tepelného toku odoberaného z kolektora k príkonu, t.j. intenzite slnečného žiarenia dopadajúceho na priehľadný kryt kolektora.

Meranie: V období od októbra 2014 do februára 2015 boli na katedre environmentálnej a lesníckej techniky, fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU Zvolen prevedené experimentálne merania zamerané na stanovenie účinnosti slnečného vzduchového kolektoru zapojeného v systéme pre priamy ohrev vzduchu – čerstvý vzduch/recirkulovaný vzduch.

V tabuľke sú zhrnuté priemerné účinnosti slnečného vzduchového kolektoru dosiahnuté pri experimentálnych meraniach v jednotlivých mesiacoch. Graf poskytuj informácie o priebehu účinnosti kolektora v mesiaci február v závislosti na intenzite slnečného žiarenia.

Mesiac             Účinnosť [%]

Október               69

November          58

Január                55

Február              53

Záver: Pre vykurovanie budov sa ako vhodné technológie javia aj systémy využívajúce slnečné vzduchové kolektory. Stanovením účinnosti rôznych typov slnečných vzduchových kolektorov možno určiť, akým podielom sú schopné kryť energetické potreby budov. Tieto systémy často nedosahujú úplnú samostatnosť jednotlivých budov od fosílnych palív, nahradia však určitú potrebu tepelnej energie „vyrábanej“ z primárnych zdrojov energie a prispievajú tak k ochrane životného prostredia. Novinkou nie je fakt, že solárne systémy možno radiť z hľadiska kapitálových nákladov medzi finančne náročné systémy. Zatraktívneniu a rozšíreniu systémov využívajúcich nielen kvapalinové, ale aj vzduchové kolektory, určené pre vykurovanie budov, by určite pomohlo opätovné zavedenie finančných stimulov zo strany štátu, určených na podporu solárnej techniky.*

Ing. Richard Bergel, Technická univerzita Zvolen

Obrázky:

Trh ponúka viacero typov slnečných vzduchových kolektorov. Foto archív/SolarVenti

Experimentálne merania na stanovenie účinnosti slnečného vzduchového kolektoru. Foto autor

Graf: Priebeh účinnosti slnečného vzduchového kolektora v mesiaci február v závislosti na intenzite slnečného žiarenia. Zdroj: autor

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *