Výstavba nových bioplynových stanic má zatím podporu

Ke konci loňského roku bylo evidováno v České republice celkem sto sedmdesát čtyři bioplynových stanic (BPS). Do roku 2020 jich má podle odhadů přibýt ještě čtyři sta.

Jak ve skutečnosti dopadne dosud předpokládaný boom jejich výstavby, ukáže až čas. Přestože zatím jejich výstavbu podporují programy tří ministerstev, a také banky přistupují k žadatelům o úvěr na jejich výstavbu vstřícně, mohou vznikat obavy o potravinou a krmivovou bezpečnost v budoucnosti.

Podle ministerstva zemědělství aktuálně nehrozí nedostatek potravinářských komodit, využití nepotravinářských plodin se naopak podporuje. Jak uvedla mluvčí tohoto úřadu Tereza M. Dvořáčková, zpracovává se podrobná analýza potenciálu biomasy právě s ohledem na zachování potravinové produkce, která bude zapracována do energetické koncepce. Na základě předběžných dat však lze předpokládat, že i při překročení cílů pro obnovitelné zdroje energie v roce 2020 bude potravinová bezpečnost a soběstačnost ČR zajištěna.

Nedostatek potravin v souvislosti s výstavbou bioplynových stanic nehrozí ani podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jeho mluvčí Pavel Vlček to zdůvodňuje tím, že zajištění potravinové bezpečnosti České republiky je základním údajem, ze kterého se při podpoře energetických dřevin a plodin vychází. Podle Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů činí celková výměra zemědělské půdy, kterou je možné při zachování potravinové bezpečnosti ČR využít pro pěstování energetických rostlin, celkem 970 000 ha.

 

Programy podpory výstavby BPS

V letošním roce dostanou podnikatelé – zemědělci, podnikatelé – nezemědělci a žadatelé z veřejného sektoru možnost podat žádost o investiční dotace na výstavbu bioplynových stanic na základě příslušných programů na Ministerstvu zemědělství ČR (Mze), Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO) a na Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP). Souběh dotací na jeden projekt z více dotačních titulů není přípustný.

– Program MZe: Program rozvoje venkova (PRV), opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr Výstavba a modernizace bioplynové stanice, který je v gesci Ministerstva zemědělství ČR, je určen pro zemědělské podnikatele. Podle mluvčí ministerstva zemědělství by měl příjem žádostí proběhnout podle schváleného harmonogramu na tato projektová opatření v rámci letního kola v termínu od 7. do 20. června (do 13 hodin). V rozpočtu Programu rozvoje venkova na podporu bioplynových stanic zůstává asi 530 milionů korun, konkrétní částka bude stanovena až k vyhlášení kola příjmu v květnu, upřesnila.

– Program MPO: Výhradně pro nezemědělské společnosti je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) určen program Eko-energie. Nevylučuje se však, že tyto nezemědělské společnosti jsou dceřinou společností zemědělského podniku. V tomto případě mohou být předmětem projektu nejen čistě zemědělské, ale i nezemědělské bioplynové stanice (BPS) na zpracování odpadů.

Program Eko-energie patří podle Pavla Vlčka mezi nejvíce žádané v rámci OPPI. V první výzvě programu Eko-energie má podepsané rozhodnutí patnáct projektů, což představuje celkově způsobilé výdaje ve výši 792 068 000 Kč, z toho souhrnná výše dotace je 237 620 000 Kč. Ve druhé výzvě bylo podepsáno rozhodnutí u devatenácti projektů s celkově způsobilými výdaji ve výši 1 415 461 000 Kč, z nichž souhrnná výše dotace dosahuje 424 638 000 Kč, doplnil. Třetí výzva byla nejrozsáhlejší s tím, že projekty se vyhodnocují. Vyhlášení čtvrté výzvy programu Eko-energie závisí podle Pavla Vlčka na výsledcích třetí výzvy a částečně i na výsledcích ostatních programů OPPI. „Přesnější informace budeme znát v závěru letošního roku,“ uvedl.

 

– Program MŽP: Výstavba bioplynových stanic se podporuje i v rámci Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 3, oblasti podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, a v prioritní ose 4, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Michaela Jendeková upřesnila, že projekty zahrnující bioplynovou či biofermentační stanici, které jsou součástí energetického systému pro kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie a vyrobená energie je využita nebo prodána do sítě, obecně spadají do prioritní osy 3. Do prioritní osy 4 (oblasti podpory 4.1) spadají ty projekty bioplynových stanic (BPS), které slouží ke zpracování bioodpadů a jež zahrnují další prvky svozu a třídění komunálních bioodpadů, ostatních bioodpadů (kromě bioodpadů pocházejících ze zemědělské činnosti). Podmínkou je zajištění minimálně 20 % bioodpadů na vstupu do zařízení.

V oblasti podpory 3.1 (obnovitelné zdroje energie), podoblasti podpory 3.1.3 byly podle Jendekové schváleny v předchozích výzvách dva projekty výstavby BPS. Jde o individuální projekty, tedy projekty do 25 milionů eur. Jedna žádost na BPS byla zamítnuta a v případě jednoho projektu žadatel od projektu odstoupil. V současné době probíhá 18. výzva Operačního programu Životní prostředí, v rámci níž lze předkládat žádosti o podporu velkých projektů, tedy projektů nad 50 milionů eur, zaměřených na výstavbu BPS. Jde o kontinuální výzvu s příjmem žádostí do 30. června letošního roku. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do 50 milionů eur s výše uvedeným zaměřením se předpokládá v únoru 2011. Příjem žádostí bude probíhat letos v březnu a dubnu 2011.

V prioritní ose 4 (odpady), oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady bylo schváleno celkem dvanáct projektů výstavby bioplynových stanic. Projekty mohly být předkládány celkem ve čtyřech výzvách (1., 5., 11. a 19. výzva OPŽP). Celkový objem výdajů na uvedené projekty v prioritní ose 4 byly 3,063 mld. Kč a podpora z prostředků Evropské unie (Fondu soudržnosti) činí 1,659 mld. Kč. Nyní je v této prioritní ose 4 před vyhlášením výzva pro předkládání projektů nakládání s odpady, kde jsou BPS též způsobilým typem projektů. Výzva je plánována s alokací jedna miliarda korun s příjmem žádostí v průběhu února a března.

I když mluvčí ministerstva nepředpokládá, že bude ještě vyhlášena nějaká další výzva pro BPS a ostatní odpadové projekty kvůli disponibilní volné alokaci v oblasti podpory 4.1., zcela to nevyloučila. V oblasti podpory je totiž podle ní ještě vázáno šest miliard korun na projekty energetického využívání odpadů a výstavby linek mechanicko-biologické úpravy.

 

Prostor pro další investice

Podle Energetického úřadu (ERÚ) bylo v České republice ke konci roku 2010 celkem 174 bioplynových stanic (provozoven) s celkovým instalovaným výkonem 97,43 MWe. V rámci Programu rozvoje venkova se podle Terezy M. Dvořáčkové schválilo na tyto projekty celkem 152 žádostí. Ke konci roku 2010 bylo již proplaceno padesát bioplynových stanic v úhrnné sumě dotací ve výši 1,05 miliardy korun.

Otázkou je, kolik prostoru zbývá na výstavbu nových bioplynových stanic (BPS) v České republice do roku 2020? Výstavba bioplynových stanic není na území České republiky neomezená. „Pokud vezmeme v úvahu trend rostoucích instalovaných výkonů kogeneračních jednotek, tedy zhruba 800 kWe na každou bioplynovou stanici, pak pro naplnění cíle Národního akčního plánu (NAP) pro bioplyn zůstává prostor asi pro 400 stanic,“ vyčíslila Tereza M. Dvořáčková. Doplnila, že podle aktuálního kurzu a aktuálního stavu schválených projektů zbývá v rozpočtu Programu rozvoje venkova na podporu bioplynových stanic asi 530 milionů korun, což představuje podporu pro dalších přibližně třicet bioplynových stanic. Průměrná výše dotace podle ní činí 17,8 milionu korun.

Tab. – Celkový výkon bioplynových stanic podle výhledu akčního plánu

 

Rok

Výkon (MW)

Výkon (GWh)

2005

36

161

2010

113

624

2011

147

848

2012

177

1 084

2013

207

1 308

2014

237

1 531

2015

267

1 754

2016

297

1 978

2017

327

2 201

2018

357

1 425

2019

387

2 648

2020

417

2 817

 

Výstavba bioplynových stanic je dána Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů, který vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Česká republika se vůči Evropské unii zavázala, že bude do roku 2020 produkovat 13 % energie z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán nás má k tomuto cíli dovést na základě současných a připravovaných reálných projektů a na základě očekávané reálné predikce budoucího vývoje, včetně vlivů dotační politiky. Tento plán počítá s celkovým výkonem bioplynových stanic, nezabývá se jejich počtem, vysvětlil Pavel Vlček (vit tabulka). Tereza M. Dvořáčková z MZe ČR upřesnila, že minimální cíl pro BPS k roku 2020 je podle Národního akčního plánu 417 MWe, což znamená nárůst o 319,57 MWe. V roce 2020 by tedy v ČR mělo být zhruba 574 bioplynových stanic.

 

Důvody k podpoře bioplynových stanic v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR:

Zajistit diverzifikaci činností prostřednictvím produkce obnovitelných zdrojů energie.

– Dotace na výstavbu bioplynové stanice je přiznána ve výši 30 % uznatelných nákladů projektu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

– Snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru.

– Omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit.

– Snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů.

– Zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).

– Využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE.

Ministerstvo životního prostředí ČR:

– Opatření k ochraně vody a ochraně ovzduší.

Využití obnovitelných zdrojů energie.

– Řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží.

– Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

– Zlepšení stavu přírody a krajiny, rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu.

 

Ing. Eva Seifertová

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 2/11 časopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *