Zahraničné skúsenosti z podpory financovnia obnovy bytových domov

Cieľom článku je stručne predstaviť programy podpory obnovy bytových domov s cieľom úspor nákladov na teplo v okolitých krajinách. Na ich príklade je možno diskutovať o zefektívnení podpory obnovy a zatepľovania bytových domov na Slovensku, najmä z pohľadu podpory poskytovanej Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB).

Stručný obsah článku. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2015.

V prvom rade je potrebné vysoko oceniť dlhodobé pôsobenie Štátneho fondu rozvoja bývania a pomerne stabilnú a vysokú podporu obnovy bytových domov naprieč volebnými cyklami. To je základom súčasného vysokého dopytu po obnove bytových domov na Slovensku.

Situácia, v ktorej ŠFRB pôsobí, sa však postupne mení, tak ako aj úroveň skúseností a vedomostí. Aj nedávne udalosti na Ukrajine a v Rusku nám naznačujú, že vysoká závislosť Slovenska na dovoze zemného plynu a iných palív z jednej krajiny vedie k takpovediac permanentnej hrozbe plynovej krízy. V Európskej únii zároveň nevidno možnosti na zníženie cien energií; skôr naopak, je potrebné počítať s ich nárastom. Zároveň sa zvyšuje na Slovensku počet bytových domov, ktoré boli len nedávno (asi desať rokov) „zateplené,“ no jeho obyvatelia už rozmýšľajú o zväčšení hrúbky tepelnej izolácie.

Je preto na mieste rozmýšľať o tom, ako pri obnove bytových domov motivovať k lepšej tepelnej ochrane budovy, k vyššej celkovej výslednej kvalite bývania a ako zabezpečiť schopnosť ŠFRB plne uspokojiť dopyt po obnove bytových domov s využitím jeho výhodných úverov.

Pre inšpiráciu sú vhodné tri zahraničné programy pre obnovu bytových domov: nemecký program KfW, rakúsky Sanierungscheck a česká Zelená úsporám.

KfW je nemecká spolková rozvojová banka.

Ak by sme sa mali inšpirovať zahraničnými príkladmi a reflektovať na meniacu sa situáciu, potom môžeme formulovať tri zmeny, ktoré by podľa nášho názoru významne zvýšili efektivitu poskytovanej podpory ŠFRB.

– Po prvé, navrhujeme zaviesť motivačný faktor na dosiahnutie významnejšieho zníženia potreby energie na vykurovanie a ostatné miesta spotreby. Toto je možné dosiahnuť zavedením grantovej zložky (dotácie) alebo ďalšieho zvýhodnenia úrokovej sadzby (vrátane prípadnej zápornej úrokovej sadzby).

– Po druhé, navrhujeme zaradiť inštaláciu systému núteného vetrania s rekuperáciou tepla medzi účely podpory ŠFBR v rámci účelu obnova bytovej budovy. Toto je kľúčový prvok pre zabezpečenie kvality vnútorného prostredia a predchádzanie problémov, ktoré súvisia s nedostatočnou výmenou vzduchu v obnovenom dome. Rekuperácia tepla tiež ďalej znižuje potrebu tepla na vykurovanie a zvyšuje tepelnú pohodu aj v lete. Je nešťastné, ak sa dnes pri podporovanej výmene spoločných vertikálnych rozvodov neurobí aspoň príprava na inštaláciu vetracieho systému a rekuperácie. 

– Po tretie, v záujme schopnosti ŠFRB plne uspokojiť dopyt po výhodných úveroch navrhujeme zvýšiť zapojenie súkromných zdrojov do obnovy bytových domov. Tu je potrebné rešpektovať obmedzenia plynúce z rozpočtových pravidiel, ale možnosti vidíme vo viacerých cestách využitia mimorozpočtových zdrojov.

Tieto tri opatrenia si nevyžadujú dodatočné zdroje štátneho rozpočtu, ale zvýšili by schopnosť ŠFBR uspokojovať dopyt po výhodnom financovaní obnovy bytových domov a viedli by k vyššej kvalite obnovy, a teda k lepšiemu bývaniu pre obyvateľov SR. V neposlednom rade by zvýšili ekonomický stimul a pozitívny dopad na zamestnanosť, ktorý obnova (nie len) bytových domov poskytuje.*

Peter Robl, Platforma Budovy pre budúcnosť, SR

Foto: Bytový dom v Prahe bol obnovený s dotačnou podporou v rámci programu Zelená úsporám. Foto archiv/Stavoprojekta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *