Zdrojů informací o OZE je dostatek

Nedílnou součástí Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně se již stalo téma BIOMASA a její energetické využití. Zájemci tak mohou ve dnech 27. - 30. června navštívit pavilon P brněnského výstaviště, kde najdou technologie a techniku pro transformaci a využití obnovitelných zdrojů energie v expozicích téměř třiceti vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí.

Garanty odborného programu Biomasa při Národní výstavě jsou  prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. a prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc., z Mendelovy univerzity v Brně. Profesor Jan Mareček nám poskytl rozhovor.

 

Podle Akčního plánu pro biomasu Mze ČR do roku 2020 zůstane českým zemědělcům i při stoprocentním zajištění potravinové soběstačnosti přes jeden milión ha „volné“ půdy. Jaké by mohlo být, podle Vás, její využití?

 

Jsou v zásadě tři možnosti využití tohoto „volného“ půdního fondu. Za prvé pro produkci nad 100 % potravinové soběstačnosti, tj. pro efektivní export potravin nebo potravinářských surovin. Odpověď bych nechal potravinářským expertům.

Za druhé pro cílenou produkci energetické biomasy jednak, především jako suroviny k výrobě bioplynu, ale také k přímému spalování pro výrobu tepla. Pro přímé spalování bych však  upřednostnil zejména „odpadní“ dendromasu nebo cíleně pěstovanou dendromasu.

Třetí možností je návrat k úhorovému systému hospodaření. Tyto úvahy mohou být opodstatněné v souvislosti se stále rostoucí cenou průmyslových hnojiv a ohrožením zemědělských pozemků půdní erozí. Zda je to racionální cesta při tak velkém rozsahu „nadbytečného“  půdního fondu, to je otázka.

 

Hlavním tématem diskuzí o obnovitelných zdrojích energie (OZE) jsou dotace a garantované ceny. Jak současná dotační a cenová politika ovlivňuje tento obor? Bude možno v brzké době efektivně podnikat například v oblasti výroby a využití energetické biomasy i bez veřejné podpory?

 

Obecně lze uvést, že v zásadě jakékoliv regulační opatření deformuje tržní prostředí. Státní zásahy do trhu s energiemi jsou tím významnější, že se následně promítají v podstatě do všech oblastí národního hospodářství a životních nákladů občanů. Legislativní změny v oboru OZE velmi silně ovlivňují efektivnost podnikání. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a spolu s navazujícími dokumenty upravuje kromě jiného zejména podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů, jakož i odvod z elektřiny ze slunečního záření. Tento zákon též upravuje obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky z obnovitelných zdrojů.

V těchto souvislostech Ministerstvo životního prostředí formulovalo Státní politiku životního prostředí České republiky na léta 2012 až 2020. Provedené změny garantované ceny energií, investiční a provozní podpory např. bioplynových stanic (BPS) aj. již v tomto roce významně ovlivňují záměry budovat BPS směrem k budování menších BPS (do 500 kWe). O vzájemných souvislostech příslušných právních předpisů, přístupech Energetického regulačního úřadu (ERU), názorech Agrární komory (AK ČR) jako zástupce českých zemědělců, ale také o názorech dodavatelů a provozovatelů BPS se bude v doprovodném programu Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky (NVHZaZT) pro biomasu hovořit. Kromě jiného, zda lze OZE budovat a provozovat bez dotací jako v Rakousku.

 

Díky mnohdy jednostranné mediální a politické kampani proti fotovoltaice je současný postoj veřejnosti negativní i k dalším obnovitelným zdrojům. Mají naši zemědělci jako významní provozovatelé a investoři v této oblasti možnost získat objektivní informace? 

 

Objektivních zdrojů informací k OZE je u nás dostatek. Konají se konference a semináře, pořádané státní správou, asociacemi a sdruženími výstavami, firmy pořádají dny otevřených dveří a podobně. Známé jsou například semináře agentury B.I.D. Services, firmy KWS Osiva a BVV – BIOMASA, odborné doprovodné programy při veletrzích TECHAGRO a NVHZaZT atd. Konzultačně podávají informace výrobci a dodavatelé technologií pro BPS, resp. pro OZE. Informace lze získat rovněž na internetu nebo z odborných časopisů, například Energie 21 či Alternativní energie .

Mendelova univerzita v Brně nabízí a realizuje odbornou pomoc v jedinečné laboratoři bioplynových transformací a v Centru nejlepších dostupných technik (BAT centru). Za informacemi zájemci o využívané OZE formou bioplynových transformací mohou jíti za provozovateli těchto zařízení u nás, ale také v zahraničí, kde lze nalézat odpovědi na to, zda lze OZE provozovat bez dotací a dosahovat výrazně vyšší produkce energie z OZE oproti spotřebě v celých regionech, například v Rakousku.

 

Prosazení OZE v konkurenci i bez dotací závisí do značné míry na vývoji technologií. Jak se na tom podílí výzkum a školství v ČR a přímo na Mendelově univerzitě? Co je třeba zlepšit, aby byl výzkum úspěšnější a výchova odborníků efektivnější?

 

I výzkum a vývoj technologií OZE na výzkumných pracovištích a univerzitách je primárně závislý na možnostech financování. Je to otázka priorit vládní politiky nejen v oblasti energetiky, ale i v oblastech zemědělství, ochrany životního prostředí, průmyslu a v širších souvislostech i rozvoje regionů a v sociální oblasti. Zřejmě to je i otázka stanovení priorit a efektivní alokace finanční zdrojů ministerstvem školství na jednotlivá příslušná pracoviště Akademie věd a vědecko výzkumně orientované vysoké školy. V současné době přetrvávající ekonomické recese do značné míry omezuje i zájem podnikatelských subjektů spolupodílet se na společných výzkumných a vývojových projektech s vysokými školami. I zde je zřejmá potřeba podpory státu zejména v projektech charakteru aplikovaného výzkumu a zavádění jeho výsledků k přímému využití v praxi.

Na Mendelově univerzitě byla v minulosti úspěšně řešena celá řada dílčích problémů spojených s OZE. Byly navrženy a provozně odzkoušeny nové technologie uplatnitelné v procesech energetických a materiálových transformací cíleně pěstované i odpadní biomasy, vznikly unikátní patentově chráněné konstrukce a prototypy strojů a strojních zařízení, byly řešeny projekty optimalizace provozu energetických zařízení, např. bioplynových stanic apod. I v současné době jsou na několika pracovištích této univerzity řešeny projekty související s problematikou OZE. V laboratoři bioplynových transformací a v BAT centru Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (ÚZPET) Agronomické fakulty je na základě objednávky řešena celá řada zadání analytických, výzkumných či vývojových úkolů nebo řešení provozních problémů podnikatelských subjektů. Na ÚZPET  je koordinován a řešen společně s Technickou fakultou SPU v Nitře mezinárodní projekt optimalizace a zvýšení efektivnosti BPS, společně s dalšími fakultami univerzity je řešen projekt Transformace uhlíku v technologiích zpracování biomasy, s finanční dotací Interní grantové agentury Agronomické fakulty je řešen projekt Bioplynové transformace.

Na otázku, co je třeba zlepšit, je obtížné jednoduše odpovědět, neboť o úspěchu ve výzkumu rozhoduje mnoho faktorů a někdy i shoda příznivých okolností. Podmínkou je ale věcně ujasněná a dlouhodobě stálá koncepci vládní politiky i politiky jednotlivých resortů. Dobrých výsledků lze dosahovat jen ve stabilním prostředí podnikatelském, daňovém, finančním, ale i na konkrétním pracovišti. Další podmínkou je odpovídající experimentální a analytické přístrojové vybavení a možnost adekvátního ocenění výsledků práce.

Na Mendelově univerzitě se snažíme jít cestou spolupráce s dalšími výzkumnými a univerzitními pracovišti, a to i zahraničními. Dobrou spolupráci máme s německými a rakouskými školami a institucemi a tradičně se slovenskými. Značný potenciál má spolupráce v Polsku., právě tam je rozvoj využívání OZE a BPS nyní velmi dynamický.

Pro výchovu odborníků v oblasti OZE máme připraven k akreditaci studijní program Technologie OZE, společnou výuku realizujeme s TF SPU v Nitře. Další možností je nabídka mezioborových nebo mezifakultních studií.

 

Je nastoleno nějaké zásadní téma pro letošní ročník doprovodného programu BIOMASA při Národní výstavě?

 

Na základě velmi pozitivních ohlasů z řad odborné veřejnosti i vystavovatelů z  doprovodných programů BIOMASA pořádaných na brněnském výstavišti v minulých letech zachováme již tradiční tématické celky odborných příspěvků a diskusí a to: Bioplynové transformace v zemědělství, Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě, Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy a Směsné a biogenní pohonné hmoty.

V každém z těchto tematických celků budou spolu s představením progresivních technologií, nových technických řešení, praktických procesních poznatků a provozních doporučení diskutovány změny právních a dalších souvisejících předpisů, možnosti podpory financování investic, provozních zvýhodnění příp. zdanění apod. Je to pět jedna z možností získat aktuální informace případně informace o předpokládaném vývoji v oblasti OZE.

 

Připravila Martina Kremlová

Celý článek je uveřejněn v čísle 2/2013 časopisu Energie 21. 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *